Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku informuje, iż Powiat Radomszczański będzie przystępować w 2023 roku do realizacji programu „Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2023 r.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2023 r.

Wysokość dofinansowania

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2023 roku.

Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie – zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust 5 programu. 

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II

Kontynuujemy realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2023 r.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 31 marca 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),
 • dnia 10 października 2023 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2024 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:
  • do 1.100 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
  • do 1.650 zł dla pozostałych Wnioskodawców,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.400 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne) kosztów kształcenia

Dodatek (1.100 lub 1.650 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

1)  770 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;

2)  550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3)  330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4)  330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5)  220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6)  330 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7)  300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8)  880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

9)  550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe, ale jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przekazanie przyznanych środków finansowych

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku (1.100 lub 1.650 zł ze zwiększeniami)  jest uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia), wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 • do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 • do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 • do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 65%).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku szkolnego/akademickiego.

Warunki dopuszczalności pomocy w formie dofinansowania kosztów nauki zawarte są w ust. 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2023 r. Prosimy zapoznać się z nimi przed złożeniem wniosku.

Dodatkowo, przypominamy:

 • W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są doktorantami szkoły doktorskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje wyłącznie samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania
  do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,
 • Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/ programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie!

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

MODUŁ I 

Wniosek Obszar A  Zadanie 1 

Załączniki do Wniosku Obszar A  Zadanie 1

Wniosek Obszar A  Zadanie 2 i 3 

Załączniki do Wniosku Obszar A  Zadanie 2 i 3 

Wniosek Obszar A  Zadanie 4 

Załączniki do Wniosku Obszar A  Zadanie 4

Wniosek Obszar B  Zadanie 1 i 3 oraz 4

Zaświadczenie do lekarza Wniosek Obszar B  Zadania 1 i 3

Zaświadczenie do lekarza Wniosek Obszar B  Zadania 4 

Załączniki do Wniosku Obszar B  Zadanie 1 i 3 oraz 4

Wniosek Obszar B  Zadanie 2 

Załączniki do Wniosku Obszar B  Zadanie 2

Wniosek Obszar B Zadanie 5

Załączniki do Wniosku Obszar B  Zadanie 5

Wniosek Obszar C  Zadanie 1 

Załączniki do Wniosku Obszar C  Zadanie 1

Zaświadczenie do lekarza Wniosek Obszar C  Zadanie 1

Wniosek Obszar C  Zadanie 2 

Załączniki do Wniosku Obszar C  Zadanie 2

Wniosek Obszar C  Zadanie 3 

Załączniki do Wniosku Obszar C  Zadanie 3

Zaświadczenie do lekarza Wniosek Obszar C  Zadanie 3 i 4

Wniosek Obszar C  Zadanie 4 

Załączniki do Wniosku Obszar C  Zadanie 4

Wniosek Obszar C  Zadanie 5 

Załączniki do Wniosku Obszar C  Zadanie 5

Zaświadczenie do lekarza Wniosek Obszar C  Zadanie 5, obszar B Zadanie 1 – dysfunkcja obu kończyn górnych

Wniosek Obszar D 

Załączniki do Wniosku Obszar D

MODUŁ II 

Wniosek – Moduł II 

Załączniki do Wniosku  – Moduł II

Zaświadczenie z Uczelni do Wniosku – Moduł II 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku informuje, iż Powiat Radomszczański będzie
przystępować w 2022 roku do realizacji programu „Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

o Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16
roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

o Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze
znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu ruchu);

o Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze
znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka
migowego);

o Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:

o Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

o Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

o Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

o Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności

o – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w
komunikowaniu się za pomocą mowy);

o Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności);

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

o Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
(adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia
lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją
uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego
o napędzie ręcznym);

o Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera
lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z

orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności);

o Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie
jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

o Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne –
co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem
niepełnosprawności);

o Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą
problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza
specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie
opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo
pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym
lub opiekunem prawnym dziecka).

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW
(
https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2022 r.
Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wysokość dofinansowania

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział
własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki
działań (…)” w 2022 roku.

Zapoznaj się z treścią programu
, w tym z warunkami uczestnictwa w programie – zawarte są
one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust 5 programu.

Wnioski są oceniane merytorycznie w systemie punktowym (maksymalna liczba pkt – 100),
w bieżącym roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

a. uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania
wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności
(eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach
programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub
eksperta zaangażowanego przez realizatora) – liczba punktów preferencyjnych wynosi
wówczas 10,

b. posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia
– w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania

orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu
całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) – liczba punktów preferencyjnych wynosi
wówczas 10,

c. są zatrudnione (w rozumieniu programu) – liczba punktów preferencyjnych wynosi
wówczas 10,

d. posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek
o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych
wynosi wówczas 10,

e. złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2022 roku – liczba punktów preferencyjnych
wynosi wówczas 5,

f. w 2021 lub w 2022 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub
innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.

Pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków (w odniesieniu do pozostałych 50 punktów
oceny merytorycznej), określa realizator programu.

Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wystarczy uzyskać 10
punktów, aby wniosek był od razu realizowany.

Informacje dla studentów, wnioskodawców w module II

Kontynuujemy realizację modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie
wyższym, który jest adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 w szkole policealnej,

 w kolegium,

 w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
magisterskie, studia podyplomowe lub doktorskie albo doktoranckie prowadzone
przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym /
wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem
Internetu),

a także do osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW
(
https://sow.pfron.org.pl/) już od dnia 1 marca 2022 r.
Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022),

 dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego
2022/2023).

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”
w 2022 roku.

Kwota dofinansowania kosztów nauki (na semestr/półrocze) wynosi w przypadku:

1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

o do 1.000 zł – dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej
lub kolegium,

o do 1.500 zł dla pozostałych Wnioskodawców,

2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
– do 4.000 zł,

3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie
realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) –
niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest
możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie
przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesne)
kosztów kształcenia

Dodatek (1.000 lub 1.500 zł) może być zwiększony, nie więcej niż o:

1) 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;

2) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza
miejscem zamieszkania;

3) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch
kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów
nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2021 lub w 2022
roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7) 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8) 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany
na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej
w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy
skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

9) 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie
pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach
studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach
może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków.
Dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe, ale jeśli wysokość przeciętnego
miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Przekazanie przyznanych środków finansowych

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie
opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy
dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy
dofinansowania i po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez
Wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia
ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem
studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny
i motywacyjny

Wysokość faktycznie udzielonego dodatku (1.000 lub 1.500 zł ze zwiększeniami) jest
uzależniona od poziomu i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego
Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku (zgodnie z warunkami dot. jego zwiększenia),
wysokość możliwej wypłaty wynosi:

 do 50% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w
ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form
kształcenia trwających jeden rok – do 75%,

 do 75% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku
edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

 do 100% wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego
roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów
doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia
na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki
(nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym
uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w ramach programu.

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego)

Do wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zobowiązani są tylko Wnioskodawcy
zatrudnieni (co najmniej 15% kosztów czesnego na pierwszym kierunku, na drugim
i kolejnych kierunkach – rzeczywisty udział własny wyniesie 65%).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego
przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł
(netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy
dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku
szkolnego/akademickiego.

Warunki dopuszczalności pomocy w formie dofinansowania kosztów nauki zawarte są w
ust. 19 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2022 r. Prosimy zapoznać się z nimi
przed złożeniem wniosku.

Dodatkowo, przypominamy:

 W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są doktorantami
szkoły doktorskiej lub uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie
dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,

 dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np.
urlop dziekański, urlop zdrowotny),

 decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje wyłącznie samorząd
powiatowy,

 kwota dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana przez
Wnioskodawcę,

 decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia,
należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich
Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania
do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach
(zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu,

 Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż
niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/
programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował
przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest
do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie!

Informacje dla realizatorów programu

Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie w bieżącym roku środków finansowych
na realizację programu, będziemy przyjmować do dnia 1 marca 2022 r.
 Formularz
Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem
programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mija w dniu
29 kwietnia 2022 r.
 Formularz aneksu do umowy i zapotrzebowania na środki finansowe na
realizację programu

Serdecznie zapraszamy do kontynuowania naszej udanej współpracy!!!

Pomoc finansowa w 2020.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku informuje, iż Powiat Radomszczański będzie przystępować w 2020 roku do realizacji programu „Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W 2020 r. można uzyskać pomoc finansową:

MODUŁ I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
  • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
  • Obszar A Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
  • Obszar A Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,
  • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
  • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
  • Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
  • Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności ( do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielnie poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym),
  • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
  • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
  • Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
  • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej ( dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką) adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji.
Pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Terminy
Terminy i miejsce składania wniosków:
dla Modułu I (Obszary A – D) – od 01.03.2020 r. do 31.08.2020 r.,
dla Modułu II (adekwatnie do organizacji roku akademickiego) – od 1.03.2020 r. do 31.03.2020r. (dot. roku akademickiego 2019/2020) i od 1.09.2020 r. do 10.10.2020 r. (dot. roku akademickiego 2020/2021).

W 2020 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: do 1000 zł. dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium, do 1500 zł. dla pozostałych Wnioskodawców,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę
(przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.
W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 2000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.


MODUŁ II – wysokość udziału własnego wnioskodawcy (w kosztach czesnego)
a) 15 % wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
b) 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy
Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 programu) tj. :
1. roku szkolnego/akademickiego 2019/2020,
2. roku szkolnego/akademickiego 2020/2021, dla wniosków składanych do 10 października 2019 r.


Warunki zwiększenia dofinansowania
Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:
1. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
2. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada aktualną Kartę Dużej Rodziny,
3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
4. 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
5. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2019 lub w 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
6. 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.
7. 800 zł. – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy).


Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny
Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku
do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:
1. do 50% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
2. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.
Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach programu.


Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki
1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON dla 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON:
a. „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
b. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
z uwzględnieniem pkt 2,
2. wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez wnioskodawcę semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić dwa raz w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym i tylko wtedy, gdy powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia/zamknięcie kierunku).
5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II,
z uwzględnieniem pkt 6;
6. na pisemny wniosek Realizatora programu, Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki (w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem) – zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma wówczas zastosowania.
W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
Przypominamy, że:
• dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
• decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
• kwota dofinansowania ze środków PFRON nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
• decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

 

Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Termin Opis
28.02.2020 Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
01.03.2020 Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu        w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
31.03.2020 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020
15.04.2020

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.05.2020

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne)   w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2020r.

31.08.2020

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

10.10.2020 Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021
04.12.2020 Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
30.08.2021 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych 2020 roku na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone


ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

MODUŁ I 

Wniosek Obszar A  Zadanie 1 

Załączniki do Wniosku Obszar A  Zadanie 1

Wniosek Obszar A  Zadanie 2 i 3 

Załączniki do Wniosku Obszar A  Zadanie 2 i 3 

Wniosek Obszar A  Zadanie 4 

Załączniki do Wniosku Obszar A  Zadanie 4

Wniosek Obszar B  Zadanie 1 i 3 oraz 4

Zaświadczenie do lekarza Wniosek Obszar B  Zadania 1 i 3

Zaświadczenie do lekarza Wniosek Obszar B  Zadania 4 

Załączniki do Wniosku Obszar B  Zadanie 1 i 3 oraz 4

Wniosek Obszar B  Zadanie 2 

Załączniki do Wniosku Obszar B  Zadanie 2

Wniosek Obszar B  Zadanie 5 

Załączniki do Wniosku Obszar B  Zadanie 5

Wniosek Obszar C  Zadanie 1 

Załączniki do Wniosku Obszar C  Zadanie 1

Zaświadczenie do lekarza Wniosek Obszar C  Zadanie 1

Wniosek Obszar C  Zadanie 2 

Załączniki do Wniosku Obszar C  Zadanie 2

Wniosek Obszar C  Zadanie 3 

Załączniki do Wniosku Obszar C  Zadanie 3

Zaświadczenie do lekarza Wniosek Obszar C  Zadanie 3 i 4

Wniosek Obszar C  Zadanie 4 

Załączniki do Wniosku Obszar C  Zadanie 4

Wniosek Obszar C  Zadanie 5 

Załączniki do Wniosku Obszar C  Zadanie 5

Zaświadczenie do lekarza Wniosek Obszar C  Zadanie 5, obszar B Zadanie 1 – dysfunkcja obu kończyn górnych

Wniosek Obszar D 

Załączniki do Wniosku Obszar D

MODUŁ II 

Wniosek – Moduł II 

Załączniki do Wniosku  – Moduł II

Zaświadczenie z Uczelni do Wniosku – Moduł II 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone