BIULETYN EDUKACYJNY – nieodpłatna pomoc prawna dotycząca alimentów

ZBIÓR INFORMACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ALIMENTACJI.

Obowiązek alimentacyjny jest instytucją prawną, która ma zapewnić środki utrzymania, a w razie potrzeby
także środki wychowania tym członkom rodziny, którzy nie są w stanie własnymi siłami zaspokoić swych
usprawiedliwionych potrzeb. Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, treścią obowiązku
alimentacyjnego jest dostarczanie uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek alimentacyjny zazwyczaj jest kojarzony z koniecznością uiszczania sumy pieniężnej na utrzymanie dzieci, a czasem również na rzecz innych krewnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Obowiązujące przepisy oprócz tych osób, chronią również byłych małżonków, którzy mogą wystąpić do sądu o przyznanie alimentów od byłego małżonka. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia może żądać alimentów, jeżeli znajduje się w niedostatku. Natomiast w sytuacji, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, to małżonek niewinny może żądać od niego alimentów, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji. Nie jest tu wymagane wykazanie istnienia niedostatku po stronie małżonka niewinnego.

WIĘCEJ na ten temat w ZAŁĄCZNIKU DO POBRANIA.

Rządowy program wsparcia

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

Powiat Radomszczański w 2023 roku przystąpił do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte  w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023.

Celem programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługującym  za 2023 rok rodzinom zastępczym zawodowym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego począwszy od dnia 1 czerwca 2023r.

Całkowita wartość realizacji zadania w okresie czerwiec 2023r. – listopad 2023r. wyniosła 309.869,15 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy: 111.460,00 zł.

Kwota wkładu własnego Powiatu Radomszczańskiego: 198.409,15 zł.

Data zawarcia umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Powiatem Radomszczańskim o dofinansowanie zadania: 27 grudnia 2023r.

II Powiatowa Konferencja poświęcona problematyce dziecka krzywdzonego„Zauważ mnie!! Pomóż mi!! Dziecko w pieczy zastępczej”

Organizatorem II Powiatowej Konferencji poświęconej problematyce dziecka krzywdzonego „Zauważ mnie!! Pomóż mi!! Dziecko w pieczy zastępczej” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku wraz z partnerami.

Konferencja odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023r. w godzinach 9. 30 – 14.30 na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5.

Celem konferencji jest uwrażliwienie środowiska lokalnego na powagę zagadnienia oraz  podkreślenie konieczności  reagowania na wszelkie przejawy stosowania przemocy wobec dzieci.

Uczestnikiem Konferencji może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczególności: przedstawiciele placówek oświatowych, instytucji pomocy społecznej, Policji, kuratorów sądowych, rodzin zastępczych oraz innych instytucji, stowarzyszeń zajmujących się pomocą dziecku z terenu powiatu radomszczańskiego, który spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w części II Regulaminu Uczestnictwa.

Zachęcamy do udziału w II Powiatowej Konferencji poświęconej problematyce dziecka krzywdzonego „Zauważ mnie!! Pomóż mi!! Dziecko w pieczy zastępczej”

Do pobrania:

PLAKAT
ZAPROSZENIE
REGULAMIN KONFERENCJI
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Lubisz pomagać ludziom – rób to zawodowo!

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, ul. Mostowa 6 zaprasza do nauki
osoby posiadające maturę, które chciałyby profesjonalnie pomagać potrzebującym.
Można bezpłatnie zdobyć dyplom w zawodzie pracownika socjalnego, nauka odbywa się
weekendowo. Lubisz pomagać ludziom – rób to zawodowo!
Informacji o nauce i rekrutacji udziela Pani Justyna Dutkiewicz, tel. 516 059 408

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji  zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i dokonanie wyboru ofert na zlecenie realizacji  zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku. Poniżej do pobrania Uchwała.

POBIERZ UCHWAŁĘ

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2023 roku.

OBWIESZCZENIE NR 14/2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2023 roku.
Na podstawie art. 46a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2023 r. poz.901) ogłasza się „Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2023 roku”, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  z zakresu  pomocy  społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku.

POBIERZ UCHWAŁĘ

Informacja dotycząca projektu Szansa na lepszą przyszłość

Informacja dotycząca projektu Szansa na lepszą przyszłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku realizuje projekt pn. „Szansa na lepszą przyszłość”w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Podziałania IX.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu: 01.01.2019r. – 30.11.2020r.

Łączna wartość projektu wynosi 1 066 416,00 zł, z czego 906 466,00 zł stanowi wkład Funduszy Europejskich, a 159 950,00 zł wkład własny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej, edukacyjnej
i zawodowej mieszkańców województwa łódzkiego (powiatu radomszczańskiego)

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu radomszczańskiego, korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, będących klientami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w wieku 18 – 64 lata.

Pobierz szczegóły dotyczące projektu

Czytaj dalej

  • 1
  • 2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone