Turnusy rehabilitacyjne

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Turnusy rehabilitacyjne stanowią aktywną formę rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu ogólną poprawę psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Zasady organizacji turnusów rehabilitacyjnych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm). Uprawnionymi do korzystania z dofinansowania do turnusów są osoby niepełnosprawne tj.:

 • dzieci do 16 roku życia, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osoby powyżej 16-tego roku życia posiadające aktualne orzeczenie o grupie inwalidzkiej ZUS, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

Z dofinansowania można skorzystać raz w roku kalendarzowym. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale, a na osobę    w samotną 65% przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia wysokość dofinansowania ustala się w kwocie:

 • 30 % dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16-go roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności.
 • 27 % dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25 % dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20 % dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej,

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W przypadku, gdy powyższe kwoty są przekroczone dofinansowanie będzie pomniejszone o wielkości przekroczenia tych kwot. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia powyższych kwot dochodu.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wniosek wypełnia wnioskujący)
 • Wniosek lekarski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wniosek wypełnia lekarz, może być to lekarz rodzinny)
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności .

Po otrzymaniu „Informacji o przyznaniu dofinansowania” osoba niepełnosprawna:

 • Wybiera ośrodek zgodnie ze schorzeniem i rezerwuje turnus rehabilitacyjny
 • Wybrany ośrodek i organizator musi posiadać wpis do rejestru „Ośrodków i organizatorów turnusów „, prowadzonego przez Wojewodę
 • Wypełnia informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w terminie 30 dni od otrzymania „Informacji o przyznaniu dofinansowania”, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu.

W związku ze znacznym niedoborem środków z PFRON w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów w danym roku budżetowym, przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania raz na dwa lata tej samej osobie niepełnosprawnej . 
Osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczącym się i niepracującym, przysługuje dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym niezależnie od tego czy korzystały z dofinansowania w roku ubiegłym. 
Wnioski przyjmowane są przez cały rok i realizowane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków przewidzianych na realizację dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w danym roku budżetowym.

Wnioski są dostępne również w PCPR. W wyborze turnusu mogą pomóc katalogi znajdujące się w PCPR, ale również informacje znajdujące się na stronie:  http://www.turnusy.rehabilitacyjne.pl

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/). 

Oświadczenie dotyczące obecności opiekuna na turnusie

Wzór oświadczenia –  PDF

Oświadczenie dotyczące uczestnictwa w turnusie

Wzór oświadczenia –  PDF

Wniosek o turnus rehabilitacyjny

Wzór wniosku –  PDF

Załącznik do wniosku –   PDF

Zaświadczenie lekarskie osoby ubiegającej się o turnus

Wzór zaświadczenia PDF

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON

 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Upoważnienie do złożenia WNIOSKU (PDF)

Wzór wniosku (PDF)

POBIERZ załączniki do Wniosku (PDF)

Niezbędne dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Opisana faktura za zakup sprzętu: (całkowity koszt przedmiotu lub środka; kwota limitu NFZ; kwota udziału pacjenta)
 • Kserokopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizujacego zlecenie 

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier w komunikowaniu się.
Wzór wniosku (PDF)
Zaświadczenie lekarskie (PDF)
POBIERZ załączniki do Wniosku (PDF)

Niezbędne dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
 • Zaświadczenie lekarskie, lekarza specjalisty

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier architektonicznych.
Wzór wniosku (PDF)
Zaświadczenie lekarskie (PDF)
Zgoda na likwidację barier ( PDF)
POBIERZ załączniki do Wniosku (PDF)

Niezbędne dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
 • Zaświadczenie lekarskie, lekarza specjalisty

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do likwidacji barier technicznych.
Wzór wniosku (PDF)
Zaświadczenie lekarskie (PDF)
Zgoda na likwidację barier (PDF)
POBIERZ załączniki do Wniosku (PDF)

Niezbędne dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
 • Zaświadczenie lekarskie, lekarza specjalisty

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
Wzór wniosku (PDF)
Zaświadczenie lekarskie (PDF)
POBIERZ załączniki do Wniosku (PDF)

Niezbędne dokumenty które należy złożyć wraz z wnioskiem:

 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
 • Kosztorys planowanego przedsięwzięcia
 • Zaświadczenie lekarskie, lekarza specjalisty

 

Pomoc Osobom Niepełnosprawnym

Do zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON należy:

 1. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem
 2. Dofinansowanie:
  • Uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych
  • Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
  • Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
  • Likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

oraz realizuje takie zadania jak:

 1. Opracowanie i realizacji programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych
 2. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności
 3. Opracowanie i przedstawienie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa
 4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych 

pfron 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone