KARTY PARKINGOWE

UWAGA!!!

Od 1 maja 2020r. nastąpi zmiana nr konta do uiszczania opłat za kartę parkingową:

73 1560 0013 2013 3150 1000 0004

 

-NIE UISZCZAJ OPŁATY ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ ZANIM NIE UPEWNISZ SIĘ, ŻE MASZ DO NIEJ PRAWO

 

Nowe karty parkingowe nie przysługują wszystkim osobom, które taką kartę miały wydaną przed dniem 1 lipca 2014r. Zanim dokonasz opłaty za wydanie karty parkingowej zapoznaj się z poniższymi informacjami bądź skontaktuj się z powiatowym zespołem do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym dla miejsca stałego pobytu.

Czytaj dalej

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU:

 

 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

DO POBRANIA

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności ( Dz. U. Nr 139, poz 1328 z 2003 r. z późn. zm.)

Czytaj dalej

ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, cel uzyskania orzeczenia, określenie sytuacji społecznej, zawodowej, informacje o tym, czy wnioskodawca pobiera świadczenia rentowe, czy ubiegał się poprzednio o ustalenie stopnia niepełnosprawności i czy może przybyć na posiedzenie Składu Orzekającego, podpis osoby: pełnoletniego wnioskodawcy, opiekuna prawnego w przypadku osoby w wieku 16 – 18 lat, lub osoby ubezwłasnowolnionej sądownie,
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku).
 3. Dokumenty medyczne umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności, tj. aktualne badania lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja z leczenia ambulatoryjnego – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub kserokopie i oryginały do wglądu;
 4. Poprzednio wydane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności- oryginał do wglądu
 5. Kwestionariusz do sporządzenia oceny społecznej – w przypadku osób nie mogących przybyć na posiedzeniu Składu Orzekającego.
 6. DOWÓD OSOBISTY – do wglądu.
 7. W przypadku wnisoków przesyłanych pocztą kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez urzędnika.

Czytaj dalej

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób do 16 roku życia)

Wymagane dokumenty: 

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać ?: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, imię i nazwisko opiekuna prawnego, jego adres zamieszkania oraz PESEL, cel uzyskania orzeczenia, określenie sytuacji społecznej , zawodowej, informacje o tym, czy dziecko było zaliczone do osób niepełnosprawnych, czy było badane przez psychologa i czy może przybyć na posiedzenie składu orzekającego, podpis opiekuna prawnego.
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko ( wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku).
 3. Dokumenty medyczne umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności, tj. aktualne badania lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja z leczenia ambulatoryjnego – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub kserokopie i oryginały do wglądu;
 4. Poprzednio wydane orzeczenie o niepełnosprawności – oryginał do wglądu,
 5. Dokument tożsamości dziecka i opiekuna prawnego – do wglądu w momencie składania wniosku.

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

Czytaj dalej

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Legitymacja wydawana jest zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym.

Organem wystawiającym legitymacje od 1 września 2017 r. jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomsku. Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo stopnień niepełnosprawności wydawana jest wyłącznie na podstawie ostatnie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Legitymacja wydawana jest na okres ważności orzeczenia, nie dłużej niż na okres:

– 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność;
– 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentującej stopieńniepełnosprawności wystawionej osobie, która nie ukończyły 60 roku życia.
Osoba ubiegająca się o wydanie legitymacji zobowiązana jest do złożenia

wniosku według wzoru zamieszczonego poniżej.
 
Do wniosku należy dołączyć:
– fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny
wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub
nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię
przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca
nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię
przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia
taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
– kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności
 
Wniosek o wydanie legitymacji wnioskodawca składa osobiście w celu
weryfikacji fotografii dołączonej do wniosku.

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone