Informacja dotycząca „Programu 500 plus”

W kwietniu br. zostanie uruchomiony program „Rodzina 500 plus”, dzięki któremu rodziny otrzymają świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a te, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w rodzinach z niepełnosprawnymi dziećmi) – również na pierwsze.

Również dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie. Będzie on przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Powiat Radomszczański wyda na realizację tego zadania w br. około 900 tys. zł.

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa nowe świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Od kwoty tych dodatków nie jest odprowadzany podatek.

Dodatek wychowawczy przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

W a ż n e!

Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (zgodnie z art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

U w a g a!

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia.

Wyjątkiem w przyznaniu dodatku wychowawczego dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej jest też sytuacja, gdy rodzina zastępcza nie ponosi kosztów utrzymania dziecka w związku z jego pobytem w domu pomocy społecznej, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę, specjalnym ośrodku wychowawczym, hospicjum stacjonarnym, oddziale medycyny paliatywnej, areszcie śledczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym.

Przyznanie dodatku wychowawczego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie, jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej. Zatem w przypadku rodzin zastępczych, starających się o przyznanie dodatku, nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz.U. 2016, poz. 214).

Prawo do dodatku wychowawczego dla dzieci w rodzinach zastępczych/rodzinnych domach dziecka ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub osiągnięcia przez nie 18 roku życia, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia). Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 25 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwać tylko od lipca.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu „Rodzina 500 plus” znajdują się na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl

Wnioski rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w sprawie przyznania dodatku wychowawczego przyjmujemy w siedzibie

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, ul. Przedborska 39/41

w każdy dzień roboczy w godz. od 7.30 do 15.30 pokój nr 10, I piętro.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 44/715-07-95.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone