Informacje o projekcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku realizuje projekt
pn. „Szansa w rodzinie zastępczej II – kreatywni”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022r. – 30.06.2023r.

Łączna wartość projektu wynosi 728.080,00 zł, z czego 618.868,00 zł stanowi dofinansowanie, a 109.212,00 zł wkład własny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

Celem głównym projektu jest: poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne realizowanych w powiecie radomszczańskim.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj. dzieci i młodzież przebywającej w pieczy zastępczej, w tym w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej) oraz ich otoczenia (tj. rodzin zastępczych/ prowadzących Rodzinny Dom Dziecka/ pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej), zamieszkałych na terenie powiatu radomszczańskiego. 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wzrostu jakości świadczonych usług dla dzieci i rodzin zastępczych.

Projekt zakłada objęcie wsparciem:

 • 89 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, w tym w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej),
 • 66 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W projekcie będą realizowane następujące działania:

1. W ramach rozwoju usług poradnictwa specjalistycznego:

 • psychoterapia indywidualna,
 • terapia rodzinna,
 • terapia indywidualna usprawniająca pracę mózgu (biofeedback),
 • zooterapia.

2. W ramach rozwoju usług szkoleniowych dla rodzin zastępczych i osób wspierających:

 • szkolenie „Twoje dziecko w sieci”,
 • szkolenie „Rola stabilizacji, bezpieczeństwa, kreatywności, pracy z ciałem, kontaktu, zabawy z dzieckiem straumatyzowanym”,
 • warsztat „Poszukiwanie kreatywnych rozwiązań w sytuacjach wychowawczych”,
 • warsztat „Trening uważności”,
 • warsztat „Uwalniania emocji”,
 • warsztat „Kreatywne i rozwijające sposoby spędzania czasu z dziećmi”,
 • superwizja oraz warsztat „Mediacja – sztuka rozwiązywania konfliktów” dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku oraz pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

3. W ramach rozwoju usług grup wsparcia:

 • grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych dzieci w wieku dorastania,
 • grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych dzieci z traumatycznymi przeżyciami.

4. W ramach rozwoju usług z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży:

 • dwa 10-dniowe obozy profilaktyczno-terapeutyczne w formie wyjazdowej, na których będzie realizowany „Warsztat profilaktyczny z elementami kreatywnego rozwiązywania problemu”,
 • stacjonarny warsztat „Trening uważności”.


5. W ramach rozwoju usług kształtujących kreatywność, zdolności i zainteresowania:

 • grupa kreatywna „Baw się i twórz”,
 • grupa kreatywna „Album tożsamości”,
 • grupa kreatywna „Laboratorium eksperymentów kulinarnych”,
 • 1-dniowy wyjazd do CNK,
 • warsztat z robotyki „Mój przyjaciel robot”,
 • trening „Kreatywności – czyli jak przekształcić inspirację w nowe konkretne rozwiązania” dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku oraz pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku mieszczącym się przy ul. Przedborskiej 39/41
tel. 44/715 07 95 lub 44/ 715 02 00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone