Karty parkingowe

Posiadam orzeczenie wydane przed dniem 1 lipca 2014r.
Karta parkingowa przysługuje osobie powyżej 16 roku życia posiadającej orzeczenie oznacznym stopniu niepełnosprawności mającej przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (narząd wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub10-N (choroba neurologiczna) zawierające wskazanie o spełnianiu przesłanek uprawniających do karty parkingowej na podstawie przepisów obowiązujących do 30 czerwca 2014r. (pkt 9 wskazań w orzeczeniu). Zmiana stanu prawnego w zakresie brzmienia wskazania do karty parkingowej obowiązującego od dnia 1 lipca 2014r. powoduje, że strona może wystąpić z ponownym wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia, jednocześnie oświadczając, iż przedmiotowy wniosek składa się dla potrzeb ustalenia wskazania do karty parkingowej stanowiącego podstawę do ubiegania się o wydanie karty. Zespół powiatowy jest zobowiązany do przeprowadzenia ponownie postępowania orzeczniczego na zasadach ogólnych. 

druki do pobrania:

  • wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby po 16 rokiem życia (DOCPDF) lub dla osoby przed 16 rokiem życia (DOCPDF)
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (DOCPDF)


Osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie może również wystąpić do powiatowego zespołu o wydanie orzeczenia z tytułu zmiany stanu zdrowia. Postępowanie orzecznicze odbywa się na zasadach ogólnych. 

druki do pobrania:

  • wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby po 16 rokiem życia (DOCPDF) lub dla osoby przed 16 rokiem życia (DOCPDF )
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (DOCPDF)
  • osoby przed 16 rokiem życia i osoby ze stopniem umiarkowanym wydanym przed 1 lipca 2014r , jeżeli chcą uzyskać kartę parkingową, muszą ponownie stanąć na komisję orzekającą niepełnosprawność.

Uwaga: Wskazanie do karty parkingowej będą mogły uzyskać wyłącznie osoby mające zarówno znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 r. uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.    

Uwaga: W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dziecko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in. wiek dziecka. Jeżeli zatem to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się, nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.  

Posiadam orzeczenie wydane po dniu 30 czerwca 2014r.
Od 1 lipca 2014r. kartę parkingową wydaje się:
1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). 
2) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. 

Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć dopiero gdy orzeczenie uprawomocni się, tzn. nie można już wnieść od niego odwołania. 

– WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ NALEŻY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE

Zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie wzoru karty parkingowej oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście, z wyjątkiem:
1) osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:
1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej dokonanej na numer konta bankowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomsku:73 1560 0013 2013 3150 1000 0004

 – w polu „tytuł wpłaty” należy dokładnie podać: imię i nazwisko oraz adres osoby na którą będzie wystawiona karta parkingowa (OPŁATA ZA KARTĘ – 21 zł.) UWAGA: wpłaty należy dokonać dopiero po upewnieniu się, że posiadane orzeczenie uprawnia do otrzymania karty parkingowej. 

Składając wniosek, przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

UWAGA: wnioski składane drogą pocztową lub przez upoważnione osoby zawierają brak formalny – brak osobistego stawiennictwa celem złożenia wzoru podpisu. Wnioskodawcy będą wzywania do uzupełnienia braku formalnego. 

druki do pobrania:

wniosek o wydanie karty parkingowej (XLSPDF)

Dodatkowe informacje lub pod numerem telefonu: 44 683 82 33

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone