Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja wydawana jest zarówno dzieciom jak i osobom dorosłym.

Organem wystawiającym legitymacje od 1 września 2017 r. jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomsku. Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo stopnień niepełnosprawności wydawana jest wyłącznie na podstawie ostatnie prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Legitymacja wydawana jest na okres ważności orzeczenia, nie dłużej niż na okres:

– 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność;
– 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentującej stopieńniepełnosprawności wystawionej osobie, która nie ukończyły 60 roku życia.
Osoba ubiegająca się o wydanie legitymacji zobowiązana jest do złożenia
wniosku według wzoru zamieszczonego poniżej.
 
Do wniosku należy dołączyć:
– fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlająca aktualny
wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiająca tę osobę bez
nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wrodzonymi lub
nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię
przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca
nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię
przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia
taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby;
– kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności
 
Wniosek o wydanie legitymacji wnioskodawca składa osobiście w celu
weryfikacji fotografii dołączonej do wniosku.

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone