Mieszkania usamodzielniania

Mieszkanie dla usamodzielnianych jest obiektem powiatu, a funkcje kontrolne nad mieszkaniem sprawuje Dyrektor PCPR.

1. Mieszkanie zabezpiecza okresowe potrzeby usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

2. W Mieszkaniu mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 4 osoby w tym 1 dziecko, lub 3 osoby.

3. Czas pobytu w Mieszkaniu uzależniony jest od indywidualnych potrzeb osoby usamodzielnianej.

4. W Mieszkaniu może przebywać tylko osoba wskazana w skierowaniu.

5. Przez zawarcie związku małżeńskiego współmałżonek osoby zamieszkującej w Mieszkaniu nie nabywa prawa do korzystania z tego Mieszkania.

II. Cele i zadania Mieszkania Usamodzielnienia.

1. Mieszkanie Usamodzielnienia ma na celu:

    a) zabezpieczenie okresowego schronienia osobom usamodzielnianym z rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

    b) umożliwienie realizacji pracy socjalnej i programów usamodzielnień dla osób usamodzielnianych z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

    c) ułatwienie praktycznej realizacji indywidualnych programów usamodzielnień z zakresu umiejętności społecznych.

2. Realizacja programu usamodzielnienia dla użytkowników Mieszkania polega   w szczególności na:

    a) rozwijaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego i gospodarowania budżetem domowym,

    b) rozwijaniu umiejętności interpersonalnych i współżycia społecznego,

    c) nabywaniu umiejętności załatwiania spraw urzędowych,

    d) kształtowania właściwego stosunku do obowiązków,

    e) pomocy w uzyskaniu mieszkania, pracy oraz pomocy w zagospodarowaniu środków na usamodzielnienie.

III. Zasady przyjmowania do mieszkania usamodzielnienia.

1. Warunkiem przyznania pobytu w Mieszkaniu Usamodzielnienia jest realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia i rekomendacja pracownika socjalnego lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz Dyrektora PCPR w Radomsku.

2. Prawo do pobytu w Mieszkaniu mają osoby usamodzielniane, które otrzymały skierowanie i zawarły umowę z PCPR w Radomsku.

3. Do Mieszkania może być skierowana osoba usamodzielniana z rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, która:

    a) ukończyła 18 lat i kontynuuje naukę,

    b) uzyskała pozytywną opinię placówki i opiekuna usamodzielnienia lub koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

    c) znajduje się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i dochodowej,

    d) zawarła stosowną umowę.

4. Użytkownik traci prawo do zamieszkania w Mieszkaniu na skutek:

    a) upływu terminu jaki został ustalony w umowie,

    b) pozbawienia tego prawa na wniosek opiekuna Mieszkania z powodu:

  • nie przestrzegania regulaminu użytkowania Mieszkania,
  • nie realizowania indywidualnego programu usamodzielnienia.

IV. Prawa i obowiązki użytkownika Mieszkania.

1. Użytkownik Mieszkania ma prawo do:

    a) korzystania z pokoju i pomieszczeń wspólnych,

    b) decydowania w sprawach dotyczących własnej osoby,

    c) przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych w dozwolonych godzinach,

    d) okresowego przebywania poza mieszkaniem, po uprzednim zawiadomieniu opiekuna usamodzielnienia i opiekuna mieszkania,

    e) swobodnego spędzania czasu wolnego,

    f) pomocy pracownika socjalnego (opiekunów, specjalistów) w realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, gospodarowania własnymi zasobami pieniężnymi, nabywaniu umiejętności społecznych i w innych sprawach związanych z funkcjonowaniem mieszkańca w Mieszkaniu i środowisku.

2. Użytkownik Mieszkania ma obowiązek:

    a) aktywnego  uczestnictwa w realizacji programu usamodzielnienia,

    b) przestrzegania zasad kultury współżycia,

    c) poszanowania przedmiotów i pomieszczeń wspólnie użytkowanych,

    d) racjonalnego korzystania z energii elektrycznej i wody,

    e) uczestnictwa w pracach porządkowych związanych z utrzymywaniem czystości                                         w Mieszkaniu,

    f) przestrzegania zasad pobytu w Mieszkaniu określonych w umowie i regulaminie wewnętrznym funkcjonowania Mieszkania,

    g) zgłaszania długotrwałej nieobecności opiekunowi usamodzielnienia i opiekunowi Mieszkania,

    h) wszelkie usterki instalacji oraz powstałe w Mieszkaniu szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi socjalnemu – opiekunowi Mieszkania,

    i) w przypadku stwierdzenia umyślnej dewastacji i zniszczeń lub braku odpowiedniej dbałości o mienie, osoba odpowiedzialna za powstałe szkody jest zobowiązana do dokonania napraw na własny koszt,

    j) wyrządzone szkody o dużej wartości niezależnie od roszczeń cywilno – prawnych skutkować będą odpowiedzialnością karną.

V. Organizacja wewnętrzna.

1. Nadzór nad prawidłowością korzystania przez użytkowników z Mieszkania sprawuje pracownik socjalny -opiekun mieszkania.

2. Zakres działania PCPR obejmuje w szczególności:

    a) sprawowanie opieki nad osobami usamodzielnianymi,

    b) współpraca i koordynacja programów usamodzielnienia realizowanych przez użytkowników mieszkania,

    c) przekazywanie osobom usamodzielnianym podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

    d) współpraca z rodziną lub opiekunami usamodzielnienia,

    e) pracę socjalną mającą na celu określenia i zabezpieczenia potrzeb osoby usamodzielnianej w środowisku,

    f) nadzór nad wykonywaniem przez użytkowników Mieszkania Usamodzielnienia prac porządkowych,

    g) kontrolę zużycia energii elektrycznej i wody.

VI. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Usamodzielnienia.

1. Ustala się odpłatność za korzystanie z Mieszkania Usamodzielnienia w wysokości bieżących opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, dostawę wody, podgrzanie wody, odprowadzenie ścieków i wywóz odpadów proporcjonalnie do liczby osób w nim przebywających oraz liczby dni pobytu.

2. Osoby nie ponoszą opłat wymienionych w pkt. 1, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub odpowiednio dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, określonej w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia  12 marca 2004r.

3. Za czas uzasadnionej nieobecności w Mieszkaniu Usamodzielnienia trwającym dłużej niż 15 dni w miesiącu opłatę obniża się o 50% miesięcznej należności.

4. W przypadku osób zwolnionych z ponoszenia opłaty na podstawie pkt. 2 oraz w okresie kiedy Mieszkanie Usamodzielnienia pozostaje niezamieszkane, koszty związane  z  utrzymaniem tego lokalu ponosi powiat radomszczański. 

VII. Postanowienia końcowe.

  1. Regulamin wewnętrzny funkcjonowania mieszkania ustali Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone