ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, cel uzyskania orzeczenia, określenie sytuacji społecznej, zawodowej, informacje o tym, czy wnioskodawca pobiera świadczenia rentowe, czy ubiegał się poprzednio o ustalenie stopnia niepełnosprawności i czy może przybyć na posiedzenie Składu Orzekającego, podpis osoby: pełnoletniego wnioskodawcy, opiekuna prawnego w przypadku osoby w wieku 16 – 18 lat, lub osoby ubezwłasnowolnionej sądownie,
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca (wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku).
 3. Dokumenty medyczne umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności, tj. aktualne badania lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja z leczenia ambulatoryjnego – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub kserokopie i oryginały do wglądu;
 4. Poprzednio wydane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności- oryginał do wglądu
 5. Kwestionariusz do sporządzenia oceny społecznej – w przypadku osób nie mogących przybyć na posiedzeniu Składu Orzekającego.
 6. DOWÓD OSOBISTY – do wglądu.
 7. W przypadku wnisoków przesyłanych pocztą kserokopia dowodu osobistego poświadczona przez urzędnika.

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA

UWAGA!!! JEŚLI WNIOSEK MA WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ STRONĘ, PROSIMY O WYDRUKOWANIE PO OBU STRONACH.

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
KWESTIONARIUSZ DO SPORZĄDZENIA OCENY SPOŁECZNEJ

UWAGA: Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć również osoba, która posiada już prawomocne orzeczenie (np. lekarza orzecznika ZUS, KRUS, MSWiA), ale nie zawiera ono np. : przyczyny niepełnosprawności, wskazań do Warsztatów Terapii Zajęciowej, karty parkingowej, itp.

Do kogo można się odwołać?
Czemu służy orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności ?

Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

 1. korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych,
 2. w zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych,
 3. w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia: możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, uczestnictwa w szkoleniach dla osób niepełnosprawnych, korzystanie z przywilejów pracowniczych określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 4. w zakresie pomocy społecznej: możliwość korzystania z pomocy finansowej , usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez pomoc społeczną oraz organizacje pozarządowe i inne placówki,
 5. nabycie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego.

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje doWojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który przekazuje je wraz z aktami do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie tzn. Wojewódzkiego Zespołu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone