Orzekanie o stopniu niepełnosprawności (osoby pow. 16 r. życia)

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA

UWAGA!!! JEŚLI WNIOSEK MA WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ STRONĘ, PROSIMY O WYDRUKOWANIE PO OBU STRONACH.

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
KWESTIONARIUSZ DO SPORZĄDZENIA OCENY SPOŁECZNEJ

UWAGA: Wniosek o wydanie orzeczenia może złożyć również osoba, która posiada już prawomocne orzeczenie (np. lekarza orzecznika ZUS, KRUS, MSWiA), ale nie zawiera ono np. : przyczyny niepełnosprawności, wskazań do Warsztatów Terapii Zajęciowej, karty parkingowej, itp.

Do kogo można się odwołać?
Czemu służy orzecznictwo o stopniu niepełnosprawności ?

Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

  1. korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych,
  2. w zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych,
  3. w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia: możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, uczestnictwa w szkoleniach dla osób niepełnosprawnych, korzystanie z przywilejów pracowniczych określonych ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  4. w zakresie pomocy społecznej: możliwość korzystania z pomocy finansowej , usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez pomoc społeczną oraz organizacje pozarządowe i inne placówki,
  5. nabycie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego.

Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje doWojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który przekazuje je wraz z aktami do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie tzn. Wojewódzkiego Zespołu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone