Rodzice dzieci umieszczonych w Pieczy Zastępczej

Za pobyt dziecka (dzieci) lub osoby pełnoletniej w placówce opłatę w wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej ponoszą solidarnie oboje rodzice.

Odstąpienie od ustalenia opłaty, następuje na wniosek osoby odpowiedzialnej za jej ponoszenie lub z urzędu w przypadku, gdy dochód osób odpowiedzialnych za ponoszenie opłaty nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

Odstąpienia od ustalenia opłaty dokonuje się na czas określony, tj. jeden rok, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej                  i majątkowej.

Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić także w przypadku, gdy dochód osób, które są odpowiedzialne za ponoszenie opłaty przekracza 200 % wspomnianego dochodu, w szczególności gdy:

 1. osoba zobowiązana nie osiąga żadnego własnego dochodu i pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą posiadającą własne źródło dochodu;
 2. osoba zobowiązana reguluje zobowiązania alimentacyjne wobec dziecka, co zostaje potwierdzone stosownym dokumentem;
 3. osoba zobowiązana korzysta sukcesywnie z pomocy społecznej, co stanowi jej podstawowe źródło utrzymania;
 4. osoba zobowiązana przebywa w domu pomocy społecznej lub w innej instytucji całodobowo świadczącej utrzymanie i ponosi z tego tytułu odpłatność;
 5. osoba zobowiązana ponosi opłatę za pobyt dziecka lub innych członków rodziny w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych, placówkach pomocy społecznej, innych instytucjach zapewniających całodobowa opiekę, leczenie, rehabilitację;
 6. osoba zobowiązana przebywa w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;
 7. w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych osoba zobowiązana poniosła straty materialne;
 8. osoba zobowiązana wychowuje samotnie dziecko;
 9. w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba lub inna okoliczność uzasadniająca odstąpienie od ustalenia opłaty.

Odstępuje się od wydania decyzji o obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej w przypadku, gdy:

 1. zobowiązany posiada stałe lub czasowe zameldowanie, ale nie jest możliwe ustalenie jego sytuacji życiowej
 2. zobowiązany nie posiada zameldowania na pobyt stały ani czasowy i nie jest znane miejsce jego pobytu.

Odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić na czas określony, jednak nie dłuższy niż na okres 1 roku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odroczyć termin płatności opłaty za pobyt w pieczy zastępczej.

Odroczenie terminu płatności może nastąpić, gdy:

 1. występuje w rodzinie osoby zobowiązanej długotrwała lub ciężka choroba i ponoszone w związku z tym wydatki na leczenie, znacznie ograniczyły możliwości finansowe zobowiązanego;
 2. osoba zobowiązana doznała straty materialnej wskutek klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych, co znacznie pogorszyło jej sytuację finansową;
 3. osoba zobowiązana przebywa w areszcie lub w zakładzie karnym i nie uzyskuje tam dochodów;
 4. inna szczególnie trudna sytuacja życiowa osoby zobowiązanej uniemożliwia aktualnie ponoszenie opłaty.

Odroczenie terminu płatności z przyczyn wskazanych w ust. 2 może nastąpić wyłącznie na wniosek osoby zobowiązanej i na podstawie dokumentów uzasadniających taki wniosek.

Odroczenie terminu płatności opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić maksymalnie na okres 1 roku. Po upływie tego terminu ustalona wcześniej opłata jest egzekwowana, jeżeli nie zachodzą inne przesłanki do odstąpienia od dochodzenia opłaty.

W okresie odroczenia terminu płatności nie nalicza się odsetek od ustalonej opłaty.

Na uzasadniony wniosek osoby zobowiązanej ustalona opłata może być wnoszona w ratach. Decyzja ustalająca opłatę określa wysokość poszczególnych rat, terminy ich wnoszenia oraz konsekwencje nieterminowego regulowania tak rozłożonej opłaty.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach można umorzyć w całości lub w części, łącznie z odsetkami ustaloną opłatę za pobyt w pieczy zastępczej.

Umorzenie w całości lub w części, łącznie z odsetkami ustalonej opłaty za pobyt w pieczy zastępczej może nastąpić na wniosek lub z urzędu, gdy:

 1. dochód osoby zobowiązanej samotnie

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub równy 200% kryterium dochodowemu;

 1. dochód osoby zobowiązanej samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekroczy 200% kryterium dochodowemu i u osoby zobowiązanej wystąpi jedna z niżej wymienionych okoliczności:

a) osoba zobowiązana jest osobą niepełnosprawną z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i utrzymuje się wyłącznie z renty socjalnej lub świadczeń pomocy społecznej,

b) osoba zobowiązana jest osobą ubezwłasnowolnioną i nie posiada dochodu wystarczającego na ponoszenie opłaty bez uszczerbku dla jej bytu,

c) osoba zobowiązana utraciła dochód,

d) osoba zobowiązana samotnie wychowuje dziecko,

e) w rodzinie osoby zobowiązanej występuje wielodzietność, a żądanie zwrotu opłaty skutkować będzie znacznym pogorszeniem sytuacji materialnej i bytowej tej rodziny,

f) występuje inna uzasadniona okoliczność, w szczególności bezdomność, długotrwałe bezrobocie, przewlekła bądź nieuleczalna choroba, uzależnienie od alkoholu lub narkotyków, straty w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń.

 1. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności;
 2. postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone