Turnusy rehabilitacyjne

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Turnusy rehabilitacyjne stanowią aktywną formę rehabilitacji połączoną z elementami wypoczynku, mającą na celu ogólną poprawę psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Zasady organizacji turnusów rehabilitacyjnych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2004 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm). Uprawnionymi do korzystania z dofinansowania do turnusów są osoby niepełnosprawne tj.:

 • dzieci do 16 roku życia, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności
 • osoby powyżej 16-tego roku życia posiadające aktualne orzeczenie o grupie inwalidzkiej ZUS, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 roku bądź orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

Z dofinansowania można skorzystać raz w roku kalendarzowym. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale, a na osobę    w samotną 65% przeciętnego wynagrodzenia.

Zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia wysokość dofinansowania ustala się w kwocie:

 • 30 % dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16-go roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności.
 • 27 % dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25 % dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20 % dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej,

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W przypadku, gdy powyższe kwoty są przekroczone dofinansowanie będzie pomniejszone o wielkości przekroczenia tych kwot. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie tej osoby lub dofinansowanie uczestnictwa jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszania kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia powyższych kwot dochodu.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wniosek wypełnia wnioskujący)
 • Wniosek lekarski o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (wniosek wypełnia lekarz, może być to lekarz rodzinny)
 • Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności .

Po otrzymaniu „Informacji o przyznaniu dofinansowania” osoba niepełnosprawna:

 • Wybiera ośrodek zgodnie ze schorzeniem i rezerwuje turnus rehabilitacyjny
 • Wybrany ośrodek i organizator musi posiadać wpis do rejestru „Ośrodków i organizatorów turnusów „, prowadzonego przez Wojewodę
 • Wypełnia informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w terminie 30 dni od otrzymania „Informacji o przyznaniu dofinansowania”, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu.

W związku ze znacznym niedoborem środków z PFRON w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów w danym roku budżetowym, przyjmuje się zasadę przyznawania dofinansowania raz na dwa lata tej samej osobie niepełnosprawnej . 
Osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczącym się i niepracującym, przysługuje dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym niezależnie od tego czy korzystały z dofinansowania w roku ubiegłym. 
Wnioski przyjmowane są przez cały rok i realizowane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków przewidzianych na realizację dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w danym roku budżetowym.

Wnioski są dostępne również w PCPR. W wyborze turnusu mogą pomóc katalogi znajdujące się w PCPR, ale również informacje znajdujące się na stronie:  http://www.turnusy.rehabilitacyjne.pl

Wszystkie osoby niepełnosprawne zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Wnioski o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/). 

Oświadczenie dotyczące obecności opiekuna na turnusie

Wzór oświadczenia –  PDF

Oświadczenie dotyczące uczestnictwa w turnusie

Wzór oświadczenia –  PDF

Wniosek o turnus rehabilitacyjny

Wzór wniosku –  PDF

Załącznik do wniosku –   PDF

Zaświadczenie lekarskie osoby ubiegającej się o turnus

Wzór zaświadczenia PDF

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone