UDZIAŁ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMSKU W PROJEKCIE PARTNERSKIM PN. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

W związku z zawartym Porozumieniem o współpracy w ramach projektu pn. „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 20142020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w dniu 09.10.2019r.  złożyło deklarację przystąpienia do Partnerskiego Zespołu kooperacyjnego w Gminie Miasto Radomsko.
Celem Projektu jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji. Zgodnie z założeniami model kooperacji będzie uwzględniał całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gmin i powiatów mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji.
Gmina Miasta Radomska oraz Powiat Radomszczański znalazły się w gronie 20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców III makroregionu obejmującego województwa śląskie, łódzkie, małopolskie i opolskie.
Partnerski zespół kooperacyjny to sformalizowane, międzysektorowe, międzyresortowe i międzyorganizacyjne partnerstwo działających w środowisku lokalnym instytucji, istotnych dla realizacji działań na rzecz osób, rodzin i grup społecznych. Uzasadnieniem dla wdrażania i realizacji modelu opartego na kooperacji jest przekonanie o możliwości optymalnego wykorzystania zróżnicowanych zasobów lokalnego wsparcia instytucjonalnego oraz potencjału poszczególnych Kooperantów.

Kooperacja jest realizowana na kilku szczeblach współpracy:
1. Poziom instytucji – współpraca ośrodków pomocy społecznej z innymi instytucjami. Model opisuje zasady oraz sposób zawiązywania na szczeblu lokalnym sformalizowanych partnerstw podmiotów pomocy społecznej i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych, m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa, policji.
2. Poziom pracownika – współpraca pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej. Model w tej części proponuje rozwiązanie pozwalające zintegrować działania na rzecz osób, rodzin i grup społecznych oraz wypracować mechanizmy współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej.
3. Poziom klienta – współpraca pracowników socjalnych z klientem, która pozwoli na dopasowanie wsparcia do faktycznych potrzeb. W tej części model obejmuje m.in.: opis tworzenia zindywidualizowanej diagnozy potrzeb osób, rodzin oraz grup społecznych uwzględniający całościowe, międzysektorowe wsparcie prowadzące do zawarcia kontraktu socjalnego, wskazującego oddziaływania i możliwości wielu sektorów w środowisku lokalnym.
Projekt realizowany jest w partnerstwie, w którym biorą udział cztery ośrodki polityki społecznej z makroregionu. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zaś Partnerami są: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.
Projekt realizowany jest od kwietnia 2018 roku do marca 2021 roku.

PODZIĘKOWANIE POBIERZ


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone