Zostań rodziną zastępczą

Zostań rodziną zastępczą krok po kroku

Składniki: miłość, akceptacja, cierpliwość

Bycie rodziną zastępczą  to zapewnienie dziecku bezpiecznego domu, właściwej opieki, miłości, troski oraz wspieranie jego rozwoju poprzez zaspokojenie potrzeb bytowych, rozwojowych, społecznych emocjonalnych, zdrowotnych, edukacyjnych, wyrównywanie deficytów rozwojowych. Nabór do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w oparciu o  aktualne przepisy prawa. Rodzicami zastępczymi mogą zostać małżeństwa lub osoby niepozostające w związku małżeńskim spełniające wymagania określone w ustawie o systemie pieczy zastępczej.

 • KROK 1.

Podjęcie decyzji  o zastaniu rodziną zastępczą

Decyzja o zostaniu rodziną zastępcza nie jest decyzją prostą. Jest wiele dzieci w różnym wieku
z bagażem doświadczeń i traum potrzebujących rodziny i odpowiedzialnego opiekuna. Dorosłych, którzy chcieliby im pomóc, wziąć odpowiedzialność za ich wychowanie, gotowych poświecić im swój czas i stabilizację życiową jest zbyt mało. Decyzja, żeby zostać rodzicem zastępczym przewraca życie do góry nogami, ale przecież każde rodzicielstwo takie jest. Jeśli potraficie kochać i dzielić się tym co sami posiadacie z potrzeby serca „nie z brzuszka tylko z serduszka” pomalujcie ich świat !
Miłość i uśmiech dziecka jest największą nagrodą dla rodziców zastępczych.

Rodzicem zastępczym możesz zostać jeśli: chcesz pomagać dzieciom i być dla nich kimś wyjątkowym. Jesteś w związku małżeńskim, bądź nieformalnym lub jesteś singlem. Masz swoje biologiczne dzieci lub ich nie masz. Jesteś po 18 roku życia, w średnim wieku lub na emeryturze. Posiadasz własne mieszkanie/dom lub je wynajmujesz. 

Ponadto kandydat na rodzica zastępczego powinien móc korzystać z pełni praw obywatelskich
i cywilnych, być niekarany, nie mieć ograniczonej władzy rodzicielskiej w stosunku dla własnych, biologicznych dzieci. Posiadać zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na sprawowanie opieki nad dzieckiem i pozytywną opinię o posiadaniu właściwej motywacji i predyspozycji do pełnienia ww. funkcji.

Pamiętaj ! aby decyzja o zostaniu rodziną zastępczą była odpowiedzialna i przedyskutowana z rodziną. Piecza zastępcza z definicji jest czasowa, ale dla niektórych dzieci może trwać od urodzenia do pełnoletności. Decydując się na zostanie rodziną zastępczą musisz mieć świadomość, że jest to zobowiązanie, które może trwać kilka lat.

 • KROK 2

Spotkanie z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku

Osoby zainteresowane stworzeniem domu dla dzieci pozbawionych trwale lub czasowo opieki rodzicielskiej w celu otrzymania szczegółowych informacji mogą się zgłosić do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku ul. Przedborska 39/41 tel. 44 715 07 95 lub ul. Piastowska 21 (Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej) tel. 44 685 20 06 w celu otrzymania szczegółowych informacji.
Za przeprowadzenie procedury kwalifikacyjnej kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz organizację szkolenia odpowiedzialni są psycholog i pedagog PCPR. W celu oceny spełniania  przez kandydatów do pełnienia rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka pracownicy dokonują analizy sytuacji osobistej, rodzinnej  i majątkowej.

 • KROK 3

Złożenie wniosku w sprawie wszczęcia procedury kwalifikacyjnej

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, rodzinnego domu dziecka składają do tut. Centrum wniosek w sprawie wszczęcia procedury kwalifikacyjnej i skierowanie na szkolenie. (Wniosek do pobrania)

 • KROK 4

Wywiad w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej

Wywiad przeprowadzany jest podczas spotkania dwóch pracowników zespołu rodzinnej pieczy zastępczej w miejscu zamieszkania kandydatów potwierdzający zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych.

 • KROK 5

Dostarczenie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Radomsku niezbędnej dokumentacji

 • KROK 6
 • 1) kopii dowodów osobistych (oryginały dowodów do wglądu);
 • 2) odpisu aktu małżeństwa – osób będących w związku małżeńskim/sentencji rozwodu lub odpisu aktu urodzenia – osoby nie pozostającej w związku małżeńskim;
 • 3) zaświadczenia o osiąganych dochodach (do uzyskania w miejscu pracy – zatrudnienie na etacie), zaświadczenia z Urzędu Skarbowego (osoby prowadzące działalność gospodarczą), zaświadczenia z Urzędu Gminy (rolnicy);
 • 4) aktualnego potwierdzenia zameldowania;
 • 5) zaświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • 6)zaświadczenie z Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Leczenia Uzależnień – jeśli w powiecie jest więcej niż jedna PZP lub PLU to zaświadczenie z wszystkich dostępnych miejsc;
 • 7) oświadczenia o spełnianiu warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • 8) zaświadczenia o niekaralności (Krajowy Rejestr Karny);
 • 9) dokumentów potwierdzających zapewnienie przez kandydatów odpowiednich warunków mieszkaniowych, w szczególności:
 • a) notarialnego aktu własności budynku lub umowy najmu, w którym zamieszkuje kandydat,
 • b) pozwolenia na użytkowanie budynku,
 • c) protokołów z okresowych kontroli i przeglądów stanu technicznego budynku,
  w szczególności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), instalacji grzewczej oraz innej infrastruktury technicznej wewnątrz budynku,
 • d) protokołów z okresowych kontroli i przeglądów infrastruktury technicznej służącej do właściwej eksploatacji budynku, a znajdujących się poza budynkiem, jeżeli przepisy prawa tego wymagają,
 • e) aktualnego badania wody, jeśli jest studnia.
 • W ocenie warunków mieszkaniowych weryfikowane jest zainstalowanie czujnika czadu w przypadku ogrzewania węglowego, zabezpieczenie balustradami schodów i balkonów usytuowanie zewnętrznych urządzeń zabawowych na piasku lub na gąbce, właściwe zabezpieczenie szamba.
 • KROK 7

Diagnoza psychologiczna pedagogiczna

Na tym etapie dokonywana jest wstępna analiza predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka dokonywana jest przed szkoleniem. Każdy kandydat na rodzica zastępczego jest poddany diagnozie psychologiczno – pedagogicznej.
Z kandydatami psycholog i pedagog przeprowadzają rozmowę, wykonywane są testy psychologiczne sporządzona opinia psychologiczna- pedagogiczna. Ostateczna opinia psychologiczno-pedagogiczna wydawana jest po zakończeniu przez kandydata szkolenia;

 • KROK 8

Uzyskanie wstępnej kwalifikacji i skierowania na szkolenie

Po przeprowadzeniu oceny, kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej otrzymuje dokument potwierdzający przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji oraz wskazanie, czy wstępna kwalifikacja jest pozytywna czy negatywna. Po uzyskaniu  pozytywnej wstępnej pozytywnej kwalifikacji kandydat otrzymuje kierowanie na szkolenie.

 • KROK 9

Udział w szkoleniu i kwalifikacja kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej, rodzinnego dom dziecka.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie szkoli kandydatów na do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,  niezawodowej, rodzinnego domu dziecka. Kandydaci są w oparciu o Program „RODZINA” Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „PRO FAMILIA” w Krakowie w zakresie rodzinnej opieki zastępczej, zatwierdzony decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia i zaświadczenie kwalifikacyjne. W trakcie szkolenia dowiesz się m.in. jak odczytywać potrzeby dzieci i właściwie na nie odpowiadać, jak nawiązywać wieź z dzieckiem. Zapoznasz się z metodami wychowawczymi właściwymi do stosowania wobec dzieci ze szczególnymi potrzebami i stosowanie ich w praktyce. Ponadto dowiesz się jak wspierać dzieci, które mają opóźnienia rozwojowe i jak im pomóc wrócić na właściwa ścieżkę rozwoju. Zostaniesz poinformowany o możliwościach wsparcia dla siebie, przyjętych dzieci i własnej rodziny, oraz o możliwości współpracy z instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz dziecka. Odbędziesz również praktyki w jednej z już funkcjonujących rodzin zastępczych, dzięki czemu będziesz miał możliwość zobaczenia jak wygląda codzienne życie rodzin zastępczych i umieszczonych w nich dzieci. Szkolenie jest bezpłatne.(zakładka szkolenia)

 • KROK 10

Oczekiwanie na dziecko

Umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych kandydatów następuje na podstawie postanowienia sądu. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej przygotowuje rodzinę zastępczą na przyjęcie dziecka udzielając szczegółowych informacji o dziecku i przekazując posiadaną dokumentację dziecka.

 • KROK 11

Przyjęcie dziecka.

Gratulacje!

Właśnie zostałeś rodzicem zastępczym. W Twoim domu zamieszkało dziecko lub dzieci. Nie jesteście sami w tej nowej sytuacji. Ty i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej możecie liczyć na wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Każda rodzina ma przydzielonego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,  Możesz skorzystać też z pomocy psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego i pomocy prawnej.

Każdemu z dzieci umieszczonemu w pieczy zastępczej przysługują świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Wysokość świadczenia zależy od typu rodziny zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone