Placówki wychowawczo-opiekuńcze

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

  placówki opiekuńczo-wychowawczej;

  regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;

– interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Zadania placówki opiekuńczo-wychowawczej:

– zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby,
w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

– realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

– umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

  podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

– zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

  obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

  zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu:

– placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego;

– placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego;

– placówka opiekuńczo-wychowawcza typu  specjalistyczno-terapeutycznego;

        – placówka typu rodzinnego.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego – wychowuje dzieci w różnym wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się; umożliwia wspólne wychowanie i opiekę licznemu rodzeństwu; współpracuje z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu interwencyjnego – zadaniem jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu specjalistyczno-terapeutycznego – sprawuje opiekę nad dzieckiem o indywidualnych potrzebach, w szczególności: legitymującym się orzeczeniem
o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wymagającym stosowania specjalnych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii, wymagającym wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.

Interwencyjny ośrodek preadopcyjny – umieszczane są dzieci, które wymagają specjalistycznej opieki i w okresie oczekiwania na przysposobienie nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej. W tym samym czasie, można umieścić nie więcej niż 20 dzieci. Pobyt dziecka w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego są umieszczane dzieci powyżej 10. roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

Na terenie powiat radomszczańskiego funkcjonują dwie placówko opiekuńczo-wychowawcze:

– Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego KAMIL
w Strzałkowie, ul. Kolumba 62 
https://powkamil.bip.gov.pl/

– Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu interwencyjno-socjalizacyjnego KAMIL II
w Kodrębie, ul. Witosa 20
https://powkodrab.bip.gov.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone