Fotorelacje

Fotorelacje


Od miesiąca lipca 2022r. rozpoczęły się warsztaty z robotyki „Mój przyjaciel robot” dla dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej. Cel warsztatów jest rozwój zainteresowań, konstruktywne spędzanie czasu wolnego, wzmacnianie poczucia wartości, kreatywnego myślenia i działania oraz współpracy w grupie.


W miesiącu lipcu 2022r. zorganizowano warsztat „Kreatywne i rozwijające sposoby spędzania czasu z dziećmi” dla opiekunów zastępczych/ prowadzących Rodzinny Dom Dziecka. Celem warsztatu jest rozwój umiejętności zarządzania wolnym czasem i rozwijania zainteresowań oraz poszerzenie wiedzy w zakresie konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego.


Od miesiąca lipca 2022r. świadczone są usługi terapeutyczne z zakresu zooterapii dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Celem zooterapii jest m.in. poprawa motoryki dziecka, zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie napięcia i stresu, a także poprawa pamięci.


Od miesiąca czerwca 2022r. organizowane są spotkania dwóch grup wsparcia dla opiekunów zastępczych/ prowadzących Rodzinny Dom Dziecka tj. grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych dzieci w wieku dorastania oraz grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych dzieci z traumatycznymi przeżyciami. Celem grup jest umożliwienie rodzinom zastępczym/ prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka wzajemnego kontaktu, wymiana doświadczeń oraz wsparcie i podnoszenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z opieką i wychowaniem dziecka.


Od miesiąca czerwca 2022r. świadczona jest superwizja dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „KAMIL” w Strzałkowie oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku


Od miesiąca czerwca 2022r. świadczona terapia rodzinna dla 9 rodzin zastępczych. W ramach projektu w 2022 roku przewidziano łącznie 90 godzin terapii rodzinnej.


Od miesiąca czerwca 2022r. organizowane są spotkania dwóch grup „Laboratorium eksperymentów kulinarnych” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Celem grupy jest rozbudzenie zainteresowań, nauka kreatywnego spędzania czasu, możliwość realizacji różnorodnych pomysłów, rozwijanie zdolności i cech osobowościowych przydatnych w szkole/ życiu, zdolności manualnych, wyobraźni, koncentracji współpracy w grupie, tworzenie pozytywnych relacji.Od miesiąca czerwca 2022r. organizowane są spotkania dwóch grup „Album tożsamości” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Celem grupy jest rozbudzenie zainteresowań, nauka kreatywnego spędzania czasu, możliwość realizacji różnorodnych pomysłów, rozwijanie zdolności i cech osobowościowych przydatnych w szkole/ życiu, zdolności manualnych, wyobraźni, koncentracji współpracy w grupie, tworzenie pozytywnych relacji.

Od miesiąca czerwca 2022r. organizowane są spotkania dwóch grup „Baw się i twórz” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Celem grupy jest rozbudzenie zainteresowań, nauka kreatywnego spędzania czasu, możliwość realizacji różnorodnych pomysłów artystycznych, rozwijanie zdolności i cech osobowościowych przydatnych w szkole/ życiu, zdolności manualnych, wyobraźni, koncentracji współpracy w grupie, tworzenie pozytywnych relacji.
W miesiącu maju 2022r. rozpoczęły się „Treningi kreatywności – czyli jak przekształcić inspirację w nowe konkretne rozwiązania” dla pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „KAMIL” w Strzałkowie oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. Celem treningu jest wykorzystanie twórczego myślenia w poszukiwaniu nowych rozwiązań w pracy zawodowej z dziećmi, zastąpienie schematycznego myślenia i działania, które znacznie poprawią efektywność i wydajność pracy zawodowej.


Od miesiąca maja 2022r. świadczona jest psychoterapia indywidualna dla 9 uczestników projektu (tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej). W ramach projektu w 2022 roku przewidziano łącznie 90 godzin sesji psychoterapeutycznych.

Czytaj dalej

Harmonogram udzielanego wsparcia.

Harmonogram udzielanego wsparcia.

HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W LATACH 2022/2023
w ramach realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku
projektu: „Szansa w rodzinie zastępczej II – kreatywni”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

na lata 2014-2020 Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Pobierz

Czytaj dalej

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku realizuje projekt
pn. „Szansa w rodzinie zastępczej II – kreatywni”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022r. – 30.06.2023r.

Łączna wartość projektu wynosi 728.080,00 zł, z czego 618.868,00 zł stanowi dofinansowanie, a 109.212,00 zł wkład własny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

Celem głównym projektu jest: poprawa dostępu do usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne realizowanych w powiecie radomszczańskim.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tj. dzieci i młodzież przebywającej w pieczy zastępczej, w tym w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej) oraz ich otoczenia (tj. rodzin zastępczych/ prowadzących Rodzinny Dom Dziecka/ pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej), zamieszkałych na terenie powiatu radomszczańskiego. 

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy sytuacji dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz wzrostu jakości świadczonych usług dla dzieci i rodzin zastępczych.

Projekt zakłada objęcie wsparciem:

 • 89 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (dzieci i młodzież przebywająca w pieczy zastępczej, w tym w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej),
 • 66 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W projekcie będą realizowane następujące działania:

1. W ramach rozwoju usług poradnictwa specjalistycznego:

 • psychoterapia indywidualna,
 • terapia rodzinna,
 • terapia indywidualna usprawniająca pracę mózgu (biofeedback),
 • zooterapia.

2. W ramach rozwoju usług szkoleniowych dla rodzin zastępczych i osób wspierających:

 • szkolenie „Twoje dziecko w sieci”,
 • szkolenie „Rola stabilizacji, bezpieczeństwa, kreatywności, pracy z ciałem, kontaktu, zabawy z dzieckiem straumatyzowanym”,
 • warsztat „Poszukiwanie kreatywnych rozwiązań w sytuacjach wychowawczych”,
 • warsztat „Trening uważności”,
 • warsztat „Uwalniania emocji”,
 • warsztat „Kreatywne i rozwijające sposoby spędzania czasu z dziećmi”,
 • superwizja oraz warsztat „Mediacja – sztuka rozwiązywania konfliktów” dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku oraz pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

3. W ramach rozwoju usług grup wsparcia:

 • grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych dzieci w wieku dorastania,
 • grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych dzieci z traumatycznymi przeżyciami.

4. W ramach rozwoju usług z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dla dzieci i młodzieży:

 • dwa 10-dniowe obozy profilaktyczno-terapeutyczne w formie wyjazdowej, na których będzie realizowany „Warsztat profilaktyczny z elementami kreatywnego rozwiązywania problemu”,
 • stacjonarny warsztat „Trening uważności”.

5. W ramach rozwoju usług kształtujących kreatywność, zdolności i zainteresowania:

 • grupa kreatywna „Baw się i twórz”,
 • grupa kreatywna „Album tożsamości”,
 • grupa kreatywna „Laboratorium eksperymentów kulinarnych”,
 • 1-dniowy wyjazd do CNK,
 • warsztat z robotyki „Mój przyjaciel robot”,
 • trening „Kreatywności – czyli jak przekształcić inspirację w nowe konkretne rozwiązania” dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku oraz pracowników Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku mieszczącym się przy ul. Przedborskiej 39/41
tel. 44/715 07 95 lub 44/ 715 02 00

Czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone