Rządowy program wsparcia

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

Powiat Radomszczański w 2023 roku przystąpił do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte  w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023.

Celem programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługującym  za 2023 rok rodzinom zastępczym zawodowym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego począwszy od dnia 1 czerwca 2023r.

Całkowita wartość realizacji zadania w okresie czerwiec 2023r. – listopad 2023r. wyniosła 309.869,15 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy: 111.460,00 zł.

Kwota wkładu własnego Powiatu Radomszczańskiego: 198.409,15 zł.

Data zawarcia umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Powiatem Radomszczańskim o dofinansowanie zadania: 27 grudnia 2023r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone