Wsparcie dla osób i rodzin doznających przemocy w rodzinie w powiecie radomszczańskim – 2021 r.

Zgodnie z pkt 3.1.2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021, poniżej przedstawiamy informator zawierający aktualne bazy teleadresowe instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W powiecie radomszczańskim wsparcia rodzinom i osobom uwikłanym w przemoc domową udzielają gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej (MOPS/GOPS/PCPR), Policja, placówki oświatowo – wychowawcze, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE I ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY – 2021 r.


Wsparcie dla osób i rodzin doznających przemocy w rodzinie w powiecie radomszczańskim – 2020r.

Zgodnie z pkt 3.1.1 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, poniżej przedstawiamy wykaz instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności programy korekcyjno – edukacyjne.

W powiecie radomszczańskim wsparcia rodzinom i osobom uwikłanym w przemoc domową udzielają gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej (MOPS/GOPS/PCPR), Policja, placówki oświatowo – wychowawcze, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE I ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY – 2020r.


Baza instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – 2020r.

Działając w oparciu o zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z   dnia 29 kwietnia2014 roku (M.P. z 9   czerwca 2014 r., poz. 445) powołując się na pkt 2.1.3 udostępniamy celem wykorzystania aktualne  bazy teleadresowe: podmiotów,  którym zostały przyznane środki na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i  psychologiczno-terapeutycznych w 2020 roku, instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą  w rodzinie oraz rejestr miejsc w których gminy województwa łódzkieg oudzielają tymczasowego schronienia i rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej ŁUW

Baza instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr miejsc, w których gminy województwa łódzkiego udzielają tymczasowego schronienia

Dofinansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych

Dofinansowanie programów psychologiczno-terapeytucznych


Wsparcie dla osób i rodzin doznających przemocy w rodzinie w powiecie radomszczańskim.

Zgodnie z pkt 3.1.1 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, poniżej przedstawiamy wykaz instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności programy korekcyjno – edukacyjne.

W powiecie radomszczańskim wsparcia rodzinom i osobom uwikłanym w przemoc domową udzielają gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej (MOPS/GOPS/PCPR), Policja, placówki oświatowo – wychowawcze, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE I ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY


Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, zgodnie z prośbą Ministerstwa Zdrowia informuje, że Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych od grudnia 2017 roku prowadzi Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. W ramach ww. przedsięwzięcia psychologowie, lekarze psychiatrzy, prawnicy i pracownic socjalni udzielają bezpłatnej, anonimowej i całodobowej pomocy telefonicznej – 800 70 2222 i online www.liniawsparcia.pl
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku w oparciu o zapisy Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 udostępnia wykaz danych teleadresowych aktualnych podmiotów, którym zostały przyznane środki na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych i psychologiczno – terapeutycznych w 2018 roku, instytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie oraz rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia i rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa.

DO POBRANIA:

Baza instytucji

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia


 

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADOMSKU,   ul. Przedborska 39/41, pok. 1, tel. (44) 715-07-95 (wew. 101)

e-mail: pik@pcpr.radomsko.pl

Udziela pomocy psychologicznej, środowiskowej z zakresu pracy socjalnej, pedagogicznej oraz prawnej – osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy, znajdującymi się w innej sytuacji kryzysowej, osobom z niepełnosprawnością, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi

PSYCHOLOG – Renata Szewczyk

Czwartek 9.00 – 18.00

Piątek 8.30 – 15.30

PRACOWNIK SOCJALNY  –  Agnieszka Powroźnik

Poniedziałek: 7.25 – 15.25

Wtorek: 7.25 – 15.25

Środa: 7.25 – 15.25

Czwartek: 7.25 – 15.25

Piątek: 7.25 – 15.25

PEDAGOG – Barbara Jagoda

Środa 13.00 – 15.00

Radca Prawny – Konrad Sawicki

Wtorek: 14.30 – 15.30*

*Konsultacje prawne są udzielane po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie w sekretariacie PCPR, pokój 5, I piętro, tel., (44) 715-07-95

Przemoc w Rodzinie

 

PRZEMOC W RODZINIE – zwana także przemocą domową, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby w szczególności na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy z dn. 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887)).

OFIARA PRZEMOCY – osoba doznająca przemocy w rodzinie.
SPRAWCA PRZEMOCY – osoba stosująca przemoc. 
ŚWIADEK PRZEMOCY – osoba, która w sposób bezpośredni lub pośredni uczestniczy w sytuacji występowania przemocy – widzi, słyszy lub wie czy podejrzewa, że w rodzinie dochodzi do przemocy.

Czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone