Pomoc specjalistyczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku udziela specjalistycznego wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej  oraz rodzicom zastępczym w formie:

 • Diagnozy psychofizycznej dziecka. Diagnozę psychofizyczną dziecka sporządza się każdemu dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej. Na prośbę rodziny, koordynatora lub specjalisty może ona zostać wykonana powtórnie. Zalecenia z diagnozy wykorzystywane są w dalszej pracy z dzieckiem. Diagnozę wykonuje się na podstawie rozmowy i/lub obserwacji dziecka, wywiadu z rodzicem zastępczym oraz testów diagnostycznych.
 • Konsultacji  psychologicznej indywidualnej i rodzinnej. Jednorazowe lub wielokrotne spotkanie z psychologiem mające na celu omówienie zgłaszanego problemu. Konsultacja może zapoczątkować  dłuższe wsparcie psychologiczne dla dziecka lub rodzica.
 • Konsultacji pedagogicznej. Jednorazowe lub wielokrotne spotkanie
  z pedagogiem mające na celu określenia przyczyn niepowodzeń szkolnych dziecka, wspieranie jego mocnych stron, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
  w środowisku wychowawczym.
 • Diagnozowania i wydawania opinii w sprawie właściwej  motywacji
  i  posiadania predyspozycji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej –
  zgodnie
  z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zobowiązani są do posiadania wyżej wymienionej opinii.
 • Pomoc prawna, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego,
 • Okresowa ocena sytuacji dziecka (diagnoza potrzeb dziecka, plan pomocy dziecku),
 • Opieka koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych, usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej ( tematyczne lub w zakresie rozwiazywania bieżących problemów).
 • Rodziny pomocowe (organizowanie opieki nad dzieckiem w przypadku urlopu rodziny zastępczej, przyczyn zdrowotnych lub innych wydarzeń losowych),
 • Zatrudnienie osoby do pomocy w przy sprawowaniu opieki nad dziećmi  i przy pracach gospodarskich.
 • Pobyt w mieszkaniu usamodzielnienia (PCPR dysponuje dwoma mieszkaniami),
 • Wolontariat (pomoc w odrabianiu lekcji),

Okresowo rozszerzamy ofertę wsparcia specjalistycznego dla dzieci  organizowanego 

w ramach pozyskanych środków z EFS takiego, jak: terapia rodzinna, psychoterapię, terapia biofeedback, zooterapia (alpakoterapia, hipoterapia), treningi  kreatywności,  warsztaty z robotyki, wyjazdy edukacyjne, kolonie.

W zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych organizacja są obozu profilaktyczno-terapeutycznych oraz treningów umiejętności społecznych, kreatywnego rozwiązywania problemów, uwalniania emocji,  uważności.

Szkolenia  i warsztaty dla rodziców zastępczych organizowane przez PCPR , zgodnie
z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez rodziny zastępcze, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępcze, psychologów pedagogów, pracowników socjalnych. Organizacja szkoleń w dużej mierze jest związana z pozyskiwaniem środków finansowych z EFS. Tematyka szkoleń odpowiada  na potrzeby rodzin zastępczych. Organizujemy:

 • Szkolenia dla kandydatów na prowadzących rodzinę zastępczą niezawodową oraz rodziny zawodowe ( w tym rodzinne domy dziecka, rodziny specjalistyczne
  i pogotowia rodzinne)
 • Szkolenia dla rodzin zastępczych spokrewnionych – rodziny zastępcze spokrewnione odbywają całodzienne szkolenie z psychologiem, pedagogiem oraz prawnikiem PCPR, mające na celu przygotowanie ich do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 • Szkolenia i warsztaty w zakresie wzmacniania kompetencji opiekuńczo-
  wychowawczych rodzin zastępczych w ramach realizacji projektu „Szansa

w rodzinie zastępczej”, „Szansa w rodzinie zastępczej II-kreatywni”

Usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej umożliwiono udział w szkoleniach
i treningach mających na celu kształtowanie umiejętności niezbędnych do samodzielności życiowej w ramach realizacji projektu „ Szansa na przyszłość” takich jak: trening kompetencji rodzicielskich, trening gospodarowania budżetem domowym, trening budowania wizerunku

i relacji, trening kulinarny, trening zdolności poznawczych i kreatywnego myślenia,

kurs prawa jazdy kat. „B”, warsztaty grupowe w zakresie budowania pozytywnej samooceny, poradnictwo i doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe), pomoc prawna.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone