Wsparcie dla osób i rodzin doznających przemocy w rodzinie w powiecie radomszczańskim – 2020r.

Zgodnie z pkt 3.1.1 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, poniżej przedstawiamy wykaz instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności programy korekcyjno – edukacyjne.

W powiecie radomszczańskim wsparcia rodzinom i osobom uwikłanym w przemoc domową udzielają gminne i powiatowe jednostki pomocy społecznej (MOPS/GOPS/PCPR), Policja, placówki oświatowo – wychowawcze, Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE I ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY – 2020r.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone