Autor: admin

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych  z zakresu  pomocy  społecznej w 2024

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego na podstawie UCHWAŁY  NR 78/2024/VI z dnia 10 kwietnia 2024r. ogłasza konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych  z zakresu  pomocy  społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku.

DO POBRANIA:
UCHWAŁA
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
KLAUZULA RODO

BIULETYN EDUKACYJNY – nieodpłatna pomoc prawna dotycząca alimentów

ZBIÓR INFORMACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ALIMENTACJI.

Obowiązek alimentacyjny jest instytucją prawną, która ma zapewnić środki utrzymania, a w razie potrzeby
także środki wychowania tym członkom rodziny, którzy nie są w stanie własnymi siłami zaspokoić swych
usprawiedliwionych potrzeb. Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, treścią obowiązku
alimentacyjnego jest dostarczanie uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek alimentacyjny zazwyczaj jest kojarzony z koniecznością uiszczania sumy pieniężnej na utrzymanie dzieci, a czasem również na rzecz innych krewnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Obowiązujące przepisy oprócz tych osób, chronią również byłych małżonków, którzy mogą wystąpić do sądu o przyznanie alimentów od byłego małżonka. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia może żądać alimentów, jeżeli znajduje się w niedostatku. Natomiast w sytuacji, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, to małżonek niewinny może żądać od niego alimentów, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji. Nie jest tu wymagane wykazanie istnienia niedostatku po stronie małżonka niewinnego.

WIĘCEJ na ten temat w ZAŁĄCZNIKU DO POBRANIA.

Rządowy program wsparcia

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

Powiat Radomszczański w 2023 roku przystąpił do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte  w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023.

Celem programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługującym  za 2023 rok rodzinom zastępczym zawodowym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego począwszy od dnia 1 czerwca 2023r.

Całkowita wartość realizacji zadania w okresie czerwiec 2023r. – listopad 2023r. wyniosła 309.869,15 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy: 111.460,00 zł.

Kwota wkładu własnego Powiatu Radomszczańskiego: 198.409,15 zł.

Data zawarcia umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Powiatem Radomszczańskim o dofinansowanie zadania: 27 grudnia 2023r.

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

Powiat Radomszczański w 2023 roku przystąpił do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte  w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023.

Celem programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługującym  za 2023 rok rodzinom zastępczym zawodowym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego począwszy od dnia 1 czerwca 2023r.

Całkowita wartość realizacji zadania w okresie czerwiec 2023r. – listopad 2023r. wyniosła 309.869,15 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy: 111.460,00 zł.

Kwota wkładu własnego Powiatu Radomszczańskiego: 198.409,15 zł.

Data zawarcia umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Powiatem Radomszczańskim o dofinansowanie zadania: 27 grudnia 2023r.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2024 roku

Szanowni Państwo,

informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Radomszczański w 2024 roku, realizuje zadanie w czterech punktach (trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), które usytuowane są  w jedenastu lokalizacjach.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz harmonogram na 2024 roku w załącznikach poniżej.

POBIERZ LISTĘ JEDNOSTEK

Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że od 16 stycznia do grudnia 2023 r. po raz kolejny zostanie uruchomiony „Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów”. W ramach programu osoby starsze będą mogły uzyskać poradę od następujących specjalistów: psychologa, prawnika oraz pracownika pomocy społecznej.
Telefon jest odpowiedzią na problemy osób starszych, którzy często czują się osamotnieni i pragną kontaktu z drugim człowiekiem. Dzięki programowi mieszkańcy województwa łódzkiego 60+ będą mogli porozmawiać ze specjalistami o swoich obawach, problemach oraz uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Informacja o dniu wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że dnia 08.01.2024 r.( poniedziałek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
 będzie nieczynny.

 w związku z przypadającym w dniu 06.01.2024r. (sobota) Świętem Trzech Króli.

II Powiatowa Konferencja poświęcona problematyce dziecka krzywdzonego„Zauważ mnie!! Pomóż mi!! Dziecko w pieczy zastępczej”

Organizatorem II Powiatowej Konferencji poświęconej problematyce dziecka krzywdzonego „Zauważ mnie!! Pomóż mi!! Dziecko w pieczy zastępczej” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku wraz z partnerami.

Konferencja odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023r. w godzinach 9. 30 – 14.30 na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5.

Celem konferencji jest uwrażliwienie środowiska lokalnego na powagę zagadnienia oraz  podkreślenie konieczności  reagowania na wszelkie przejawy stosowania przemocy wobec dzieci.

Uczestnikiem Konferencji może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczególności: przedstawiciele placówek oświatowych, instytucji pomocy społecznej, Policji, kuratorów sądowych, rodzin zastępczych oraz innych instytucji, stowarzyszeń zajmujących się pomocą dziecku z terenu powiatu radomszczańskiego, który spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w części II Regulaminu Uczestnictwa.

Zachęcamy do udziału w II Powiatowej Konferencji poświęconej problematyce dziecka krzywdzonego „Zauważ mnie!! Pomóż mi!! Dziecko w pieczy zastępczej”

Do pobrania:

PLAKAT
ZAPROSZENIE
REGULAMIN KONFERENCJI
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Lubisz pomagać ludziom – rób to zawodowo!

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, ul. Mostowa 6 zaprasza do nauki
osoby posiadające maturę, które chciałyby profesjonalnie pomagać potrzebującym.
Można bezpłatnie zdobyć dyplom w zawodzie pracownika socjalnego, nauka odbywa się
weekendowo. Lubisz pomagać ludziom – rób to zawodowo!
Informacji o nauce i rekrutacji udziela Pani Justyna Dutkiewicz, tel. 516 059 408

Ankieta dotycząca usług środowiskowych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy seniorów, osoby niesamodzielne wraz z opiekunami oraz osoby
z niepełnosprawnością do udziału w badaniu realizowanym przez Uczelnię Korczaka wraz regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Badanie dotyczy usług świadczonych środowiskowo oraz w placówkach całodobowej opieki takich jak: Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centrum Usług Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Ośrodek Wsparcia, Warsztaty terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Mieszkania chronione itp., pomagających seniorom, osobom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością.

Ankieta również jest kierowana do osób w kryzysie bezdomności oraz tych, które opuściły pieczę zastępczą.

Celem analizy jest rozpoznanie możliwości rozwoju usług środowiskowych w Polsce. Opierając się o wyniki badania, w najbliższych latach przeprowadzane będą strategie polityki społecznej.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i zostaną przedstawione w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Aby rozpocząć ankietę wystarczy kliknąć w odpowiedni link podany poniżej.

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla wychowanków pieczy: https://pbs.pl/dus01A_piecza

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone