II Powiatowa Konferencja poświęcona problematyce dziecka krzywdzonego„Zauważ mnie!! Pomóż mi!! Dziecko w pieczy zastępczej”

Organizatorem II Powiatowej Konferencji poświęconej problematyce dziecka krzywdzonego „Zauważ mnie!! Pomóż mi!! Dziecko w pieczy zastępczej” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku wraz z partnerami.

Konferencja odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023r. w godzinach 9. 30 – 14.30 na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5.

Celem konferencji jest uwrażliwienie środowiska lokalnego na powagę zagadnienia oraz  podkreślenie konieczności  reagowania na wszelkie przejawy stosowania przemocy wobec dzieci.

Uczestnikiem Konferencji może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczególności: przedstawiciele placówek oświatowych, instytucji pomocy społecznej, Policji, kuratorów sądowych, rodzin zastępczych oraz innych instytucji, stowarzyszeń zajmujących się pomocą dziecku z terenu powiatu radomszczańskiego, który spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w części II Regulaminu Uczestnictwa.

Zachęcamy do udziału w II Powiatowej Konferencji poświęconej problematyce dziecka krzywdzonego „Zauważ mnie!! Pomóż mi!! Dziecko w pieczy zastępczej”

Do pobrania:

PLAKAT
ZAPROSZENIE
REGULAMIN KONFERENCJI
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Lubisz pomagać ludziom – rób to zawodowo!

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, ul. Mostowa 6 zaprasza do nauki
osoby posiadające maturę, które chciałyby profesjonalnie pomagać potrzebującym.
Można bezpłatnie zdobyć dyplom w zawodzie pracownika socjalnego, nauka odbywa się
weekendowo. Lubisz pomagać ludziom – rób to zawodowo!
Informacji o nauce i rekrutacji udziela Pani Justyna Dutkiewicz, tel. 516 059 408

Ankieta dotycząca usług środowiskowych

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy seniorów, osoby niesamodzielne wraz z opiekunami oraz osoby
z niepełnosprawnością do udziału w badaniu realizowanym przez Uczelnię Korczaka wraz regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Badanie dotyczy usług świadczonych środowiskowo oraz w placówkach całodobowej opieki takich jak: Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Centrum Usług Społecznych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy, Dzienny Ośrodek Wsparcia, Warsztaty terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, Mieszkania chronione itp., pomagających seniorom, osobom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością.

Ankieta również jest kierowana do osób w kryzysie bezdomności oraz tych, które opuściły pieczę zastępczą.

Celem analizy jest rozpoznanie możliwości rozwoju usług środowiskowych w Polsce. Opierając się o wyniki badania, w najbliższych latach przeprowadzane będą strategie polityki społecznej.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i zostaną przedstawione w postaci zbiorczych zestawień statystycznych.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Aby rozpocząć ankietę wystarczy kliknąć w odpowiedni link podany poniżej.

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla wychowanków pieczy: https://pbs.pl/dus01A_piecza

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji  zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert i dokonanie wyboru ofert na zlecenie realizacji  zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku. Poniżej do pobrania Uchwała.

POBIERZ UCHWAŁĘ

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2023 roku.

OBWIESZCZENIE NR 14/2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2023 roku.
Na podstawie art. 46a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 2023 r. poz.901) ogłasza się „Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2023 roku”, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  z zakresu  pomocy  społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 roku.

POBIERZ UCHWAŁĘ

Webinarium pt. „Informacyjna rola KNF i UKNF. Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”

Webinarium jest organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem webinarium jest przybliżenie roli informacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), zapoznanie z zasobami informacyjnymi strony internetowej KNF, przekazanie wskazówek dotyczących możliwości weryfikacji podmiotów oferujących usługi na rynku finansowym, zapoznanie z wymogami dotyczącymi świadczenia usług na rynku finansowym.

Pobierz Ulotkę

Webinarium pt. „Okazja czy oszustwo? Sprawdź zanim podejmiesz decyzję inwestycyjną”

Webinarium jest organizowane w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem webinarium jest zwrócenie uwagi seniorów na ryzyka związane z inwestycjami na rynku finansowym, uwrażliwienie na ryzyko oszustw oraz przybliżenie roli informacyjnej i edukacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

POBIERZ ULOTKĘ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone