Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych  z zakresu  pomocy  społecznej

Zgodnie z UCHWAŁĄ  NR 13/2024/VII ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 11 czerwca 2024r. unieważnia się otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych  z zakresu  pomocy  społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku.

UCHWAŁA DO POBRANIA

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

W związku z podpisaniem w lutym 2024 roku umowy na realizację Programu
„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
pomiędzy Powiatem Radomszczańskim a Wojewodą Łódzkim (całkowita wartość:
166 504,80 zł; całkowita kwota dofinansowania: 166 504,80 zł) do realizacji ww.
usługi w ramach pobytu całodobowego dla osób dorosłych z terenu Powiatu
Radomszczańskiego wyznaczono Dom Pomocy Społecznej w Radomsku.
Program jest kierowany do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają
wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej
opieki nad osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o
znacznym stopniu niepełnosprawności.
Opieka wytchnieniowa to pakiet usług bytowych, opiekuńczych i
wspomagających świadczonych całodobowo w DPS w Radomsku, którymi
mogą zostać objęte osoby dorosłe z niepełnosprawnościami (konieczne jest
ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie
traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności).
Usługa służy okresowemu (do 14 dób pobytu) zabezpieczeniu potrzeb osoby z
niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z
różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Opieka wytchnieniowa jest bezpłatna. Uczestnik, któremu przyznano pomoc
w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usługi
w ramach Programu. Limit roczny wynosi 14 dób dla usługi opieki
wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego.

W celu skorzystania z Programu w postaci pobytu całodobowego w Domu
Pomocy Społecznej w Radomsku należy zgłosić się do Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Radomsku przy ul. Przedborskiej 39/41, tel. 44 715 07 95 i
wypełnić kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja
2024.

POBIERZ ULOTKĘ

Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224

Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych  z zakresu  pomocy  społecznej w 2024

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego na podstawie UCHWAŁY  NR 78/2024/VI z dnia 10 kwietnia 2024r. ogłasza konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych  z zakresu  pomocy  społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2024 roku.

DO POBRANIA:
UCHWAŁA
ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY
KLAUZULA RODO

BIULETYN EDUKACYJNY – nieodpłatna pomoc prawna dotycząca alimentów

ZBIÓR INFORMACJI PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH ALIMENTACJI.

Obowiązek alimentacyjny jest instytucją prawną, która ma zapewnić środki utrzymania, a w razie potrzeby
także środki wychowania tym członkom rodziny, którzy nie są w stanie własnymi siłami zaspokoić swych
usprawiedliwionych potrzeb. Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, treścią obowiązku
alimentacyjnego jest dostarczanie uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Obowiązek alimentacyjny zazwyczaj jest kojarzony z koniecznością uiszczania sumy pieniężnej na utrzymanie dzieci, a czasem również na rzecz innych krewnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Obowiązujące przepisy oprócz tych osób, chronią również byłych małżonków, którzy mogą wystąpić do sądu o przyznanie alimentów od byłego małżonka. Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia może żądać alimentów, jeżeli znajduje się w niedostatku. Natomiast w sytuacji, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, to małżonek niewinny może żądać od niego alimentów, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie jego sytuacji. Nie jest tu wymagane wykazanie istnienia niedostatku po stronie małżonka niewinnego.

WIĘCEJ na ten temat w ZAŁĄCZNIKU DO POBRANIA.

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

Powiat Radomszczański w 2023 roku przystąpił do realizacji Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte  w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023.

Celem programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w formie dofinansowania wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługującym  za 2023 rok rodzinom zastępczym zawodowym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz rodzinom zastępczym zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego począwszy od dnia 1 czerwca 2023r.

Całkowita wartość realizacji zadania w okresie czerwiec 2023r. – listopad 2023r. wyniosła 309.869,15 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Pracy: 111.460,00 zł.

Kwota wkładu własnego Powiatu Radomszczańskiego: 198.409,15 zł.

Data zawarcia umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Powiatem Radomszczańskim o dofinansowanie zadania: 27 grudnia 2023r.

Nieodpłatna pomoc prawna w 2024 roku

Szanowni Państwo,

informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Radomszczański w 2024 roku, realizuje zadanie w czterech punktach (trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), które usytuowane są  w jedenastu lokalizacjach.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz harmonogram na 2024 roku w załącznikach poniżej.

POBIERZ LISTĘ JEDNOSTEK

Wojewódzki telefon wsparcia dla seniorów

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informuje, że od 16 stycznia do grudnia 2023 r. po raz kolejny zostanie uruchomiony „Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów”. W ramach programu osoby starsze będą mogły uzyskać poradę od następujących specjalistów: psychologa, prawnika oraz pracownika pomocy społecznej.
Telefon jest odpowiedzią na problemy osób starszych, którzy często czują się osamotnieni i pragną kontaktu z drugim człowiekiem. Dzięki programowi mieszkańcy województwa łódzkiego 60+ będą mogli porozmawiać ze specjalistami o swoich obawach, problemach oraz uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Informacja o dniu wolnym od pracy

Uprzejmie informujemy, że dnia 08.01.2024 r.( poniedziałek) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 
 będzie nieczynny.

 w związku z przypadającym w dniu 06.01.2024r. (sobota) Świętem Trzech Króli.

II Powiatowa Konferencja poświęcona problematyce dziecka krzywdzonego„Zauważ mnie!! Pomóż mi!! Dziecko w pieczy zastępczej”

Organizatorem II Powiatowej Konferencji poświęconej problematyce dziecka krzywdzonego „Zauważ mnie!! Pomóż mi!! Dziecko w pieczy zastępczej” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku wraz z partnerami.

Konferencja odbędzie się w dniu 13 grudnia 2023r. w godzinach 9. 30 – 14.30 na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku, ul. Brzeźnicka 5.

Celem konferencji jest uwrażliwienie środowiska lokalnego na powagę zagadnienia oraz  podkreślenie konieczności  reagowania na wszelkie przejawy stosowania przemocy wobec dzieci.

Uczestnikiem Konferencji może być podmiot, osoba fizyczna lub prawna, w szczególności: przedstawiciele placówek oświatowych, instytucji pomocy społecznej, Policji, kuratorów sądowych, rodzin zastępczych oraz innych instytucji, stowarzyszeń zajmujących się pomocą dziecku z terenu powiatu radomszczańskiego, który spełni łącznie wszystkie elementy zawarte w części II Regulaminu Uczestnictwa.

Zachęcamy do udziału w II Powiatowej Konferencji poświęconej problematyce dziecka krzywdzonego „Zauważ mnie!! Pomóż mi!! Dziecko w pieczy zastępczej”

Do pobrania:

PLAKAT
ZAPROSZENIE
REGULAMIN KONFERENCJI
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone