Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Raport o zapewnieniu dostępności – aktualizacja z dnia 06.06.2022 – do pobrania w załączniku na dole strony.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku.

Data publikacji strony internetowej: 2016-08-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-06

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych wyłączeń:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data ostatniej istotnej aktualizacji – 29.03.2022 r.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internatowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Dębska  adres poczty elektronicznej dostepnosc@pcprradomsko.pl.   Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44  715-07-95 lub 44 715-02-00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać poprzez platformę EPUAP, adres skrytki: /pcprradomsko/Skrytka_ESP.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, ul. Przedborska 39/41, 97-500 Radomsko

Opis dostępności i wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku jest obiektem piętrowym. Wejście do budynku PCPR posiada podjazd odpowiedni dla wózków. Przed budynkiem wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach wejściowych zamontowany jest domofon z dostępem dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Po jego uruchomieniu pracownik urzędu ma obowiązek wyjść do osoby ze szczególnymi potrzebami.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek posiada schody w części administracyjnej. Nie ma windy.  Dla osób na wózkach dostępne jest miejsce do obsługi klienta na parterze oraz schodołaz. W budynku  na parterze znajduje się toaleta  dla osób niepełnosprawnych wyposażona w alarmowy system przywoływania.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, w wejściu do budynku znajduje się tablica informacyjna dla osób słabowidzących. Wewnątrz budynku są oznaczenia kontrastowe, nie ma pętli indukcyjnych.

 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność architektoniczna.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, 97-500 Radomsko,
ul. Piastowska 21

– Zespół Ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej tel. 44  683-20-06 oraz Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności, tel. 44 683-82-33

Opis dostępności i wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek, w którym mieści się Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Zespół Ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest obiektem piętrowym. Główne wejście do budynku posiada schody. Boczne wejście do budynku Urzędu posiada z jednej strony podjazd odpowiedni dla wózków. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Wewnątrz budynku znajdują się schody, natomiast brak jest windy. W budynku na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się na parterze ze swobodnym dostępem dla osób na wózkach.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, na piętrze umieszczona jest tablica informacyjna dla osób słabowidzących. Wewnątrz budynku nie ma pętli indukcyjnych. Można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


DO POBRANIA

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej – informacja

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej

Raport o zapewnieniu dostępności – aktualizacja z dnia 30.03.2021 – do pobrania


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone