ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (dotyczy osób do 16 roku życia)

Wymagane dokumenty: 

  1. Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać ?: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer PESEL, imię i nazwisko opiekuna prawnego, jego adres zamieszkania oraz PESEL, cel uzyskania orzeczenia, określenie sytuacji społecznej , zawodowej, informacje o tym, czy dziecko było zaliczone do osób niepełnosprawnych, czy było badane przez psychologa i czy może przybyć na posiedzenie składu orzekającego, podpis opiekuna prawnego.
  2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko ( wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku).
  3. Dokumenty medyczne umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności, tj. aktualne badania lekarskie, karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja z leczenia ambulatoryjnego – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub kserokopie i oryginały do wglądu;
  4. Poprzednio wydane orzeczenie o niepełnosprawności – oryginał do wglądu,
  5. Dokument tożsamości dziecka i opiekuna prawnego – do wglądu w momencie składania wniosku.

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

DOKUMENTY DO POBRANIA 

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE
KWESTIONARIUSZ DO SPORZĄDZENIA OCENY PSYCHOLOGICZNEJ LUB SPOŁECZNEJ

Posiadanie orzeczenia pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień:

  1. korzystanie z ulg np. podatkowych, komunikacyjnych,
  2. w zakresie rehabilitacji: np. możliwość uczestniczenia turnusach rehabilitacyjnych,
  3. w zakresie pomocy społecznej: możliwość korzystania z pomocy finansowej , usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez pomoc społeczną oraz organizacje pozarządowe i inne placówki,
  4. nabycie uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego.

Do kogo można się odwołać?
Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje doWojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem Powiatowego Zespołu, który przekazuje je wraz z aktami do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Od orzeczenia wydanego przez Wojewódzki Zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim, za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie tzn. Wojewódzkiego Zespołu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Przedborska 39/41
97-500 Radomsko

telefon/fax: 44 715-07-95 lub 44 715-02-00
kom. 514 717 195
e-mail: biuro@pcprradomsko.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

telefon/fax:  Piecza Zastępcza 44 
683-20-06

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

ul. Piastowska 21
97-500 Radomsko

Telefon/fax: 44 683-82-33
e-mail: pzoon@pcprradomsko.pl

© PCPR Radomsko. Wszelkie prawa zastrzeżone